Loga UE

/ Zakres robót

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Mława, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego drogi ekspresowej S7 na odcinku Napierki - Mława oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S7 Napierki - Mława na odcinku od km 0+000,00 do km około 13+967.76 (kilometraż projektowany). Długość odcinka do zaprojektowania i wybudowania wynosi 13.968 km.

Podstawowe dane techniczne projektowanej drogi S7:
• klasa drogi - S,
• prędkość dopuszczalna - 120 km/h,
• nośność 11,5 t/oś,
• całkowicie ograniczona dostępność,
• dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu po 3,5m,
• pas rozdziału o szerokości 12,0m,
• obustronny pas awaryjny o szerokości 2,5m,
• jezdnie serwisowe dla zachowania ciągłości powiązań i obsługi lokalnej.

W ramach inwestycji do wykonania są węzły drogowe:
• Węzeł Mława Północ”,
• Węzeł „Mława Wschód”.

Dla zapewnienia łączności pomiędzy terenami podzielonymi drogą ekspresową S7 projektuje się 22 przejazdy. Dla polepszenia obsługi terenów rolniczych podzielonych trasą S7 projektuje się dodatkowo przejazdy gospodarcze pod drogą S7 - na odcinkach, gdzie odległość pomiędzy przejazdami wynosi więcej niż 3 km. Drogi serwisowe prowadzone są w liniach rozgraniczających drogi ekspresowej S7, w większości obustronnie, jako drogi dwukierunkowe. Pod względem funkcji i klasy technicznej dzielą się one na trzy rodzaje:
• zbiorcze o szerokości jezdni 6-7m prowadzące komunikację autobusową,
• lokalne o szerokości 5-6m dla powiązań i obsługi ważniejszych miejscowości lub obiektów znajdujących się przy trasie drogi S7,
• gospodarcze o szerokości jezdni utwardzonej 3,5 m z mijankami dla dojazdów do pól oraz obsługi pojedynczych siedlisk.

Miejsca Obsługi Podróżnych
Wzdłuż trasy planowane są MOP-y w następujących lokalizacjach:
• MOP Pepłowo I, strona prawa,
• MOP Pepłowo II, strona lewa.

2.1. km 0+000 - 0+560

2.2, km 0+560 - 1+200