Loga UE

/ Postęp robót

16.03.2018r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
19.03.2018r. Przeprowadzono Audyt BRD.
22.05.2018r.

Wykonawca złożył do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ciechanowie wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku. Otrzymano pozytywną decyzję.

29.05.2018r. Wykonawca złożył wniosek do PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, o wydanie opinii dotyczącej odstępstwa od wymogów Ustawy o transporcie kolejowym dla Mławskiej Linii Wąskotorowej. Otrzymano pozytywna opinię.
14.08.2018r. Wykonawca złożył do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17.10.2018r. Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
30.11.2018r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa na wybudowanie węzła drogowego "Mława Północ".
18.01.2019r. Wykonawca uzyskał Pozwolenie wodno - prawne od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
22.01.2019r. Wykonawca otrzymał od Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna decyzję zezwalającą na wycinkę 310 drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 na terenie Wieczfni Kościelnej. Wykonawca prace związane z wycinką drzew rozpocznie 28.01.2018r., planowany termin zakończenia wycinki to 17.02.2019r. Prace porządkowe związane z wywiezieniem drzew oraz uprzątnięciem terenu zostaną zakończone najpóźniej do dnia 31.03.2019r.
04.02.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa w zakresie klasy cementu.
28.02.2019r. Wycięto drzewa w przyszłym pasie drogowym S7 na odcinku 0+000 - 0+338 na terenie gminy Wieczfnia Kościelna. Trwają prace porządkowe związane z usunięciem drzew, krzaków i innych pozostałości po wycince.
28.02.2019r. Wykonawca zakończył wycinkę drzew na terenach Lasów Państwowych.
16.04.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa dla terenu kolejowego.
07.05.2019r. Zakończono prace porządkowe po wycince drzew znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 7.
31.05.2019r. Sprawdzono i oczyszczono teren pod względem występowania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Teren sprawdzono w zakresie km. 0+000 do 0+338, 7+150 do 7+950, 8+750 do 8+900.
10.06.2019r.- 14.06.2019r.  Wykonano karczowanie pni drzew na terenach Lasów Państwowych - uporządkowanie wykarczowanych terenów planowane jest na przełomie miesiąca lipca/sierpnia.
Script logo