Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

06.03.2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Napierki-Mława.

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.39 w km ok13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-6 w km ok 3+000;
 • ZR-14 w km ok 9+500;
 • ZR-15 w km ok 10+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516.

Branża drogowa:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w lokalizacji ok 13+400;
 • Wykonanie wykopów na ZR-6;
 • Montaż barier ochronnych Węzeł Mława-Wschód;
 • Frezowanie nawierzchni w lokalizacji DW 544;
 • Wprowadzenie TOR na drodze wojewódzkiej nr 544 („baypas”), związanego z budową obiektu WD-13.3. 

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-6.1 - prace przygotowawcze pod papę termozgrzewalną - płyta ustroju nośnego.
 • Obiekt PZD-7.5 - zasypka wykopów P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WD-8.6 - zasypka inżynierska za podporą P-1.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypka za podporą P-1 i P-2; drenaże za podporami P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 -  wykonanie zasypek ław fundamentowych; montaż deskowania oczepu P-1 i P-3; montaż zbrojenia oczepu P-1 i P-3; betonowanie oczepu P-1.
 • Obiekt WD-13.3 - wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3; montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; beton podkładowy pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej; deskowanie ściany bocznej podpory P-2 JP; montaż zbrojenia skrzydła podpory P-1 JL; betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JP.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.11 w km ok 2+971;
 • Budowa KD.21e w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21f w km ok 9+582;
 • Budowa KD.21g w km ok 9+627;
 • Budowa KD.21h w km ok 9+654;
 • Budowa KD.22 w km ok 9+455;
 • Budowa KD.39 w km ok 13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.,

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-I.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-5 w km ok 2+700
 • ZR-6 w km ok 3+000;
 • ZR-14 w km ok 9+500;
 • ZR-15 w km ok 10+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516. 

Branża drogowa:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na TG w km 13+050-13+200;
 • Wykonanie wykopów na ZR-5;
 • Wycinka drzew i krzewów (uzupełniające).

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1; wzmocnienie podłoża pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - beton płyt przejściowych.
 • Obiekt PZD-7.5 podwalina pod mury oporowe od strony W-wy (etap 1); montaż konstrukcji stalowej.
 • Obiekt WD-8.6 zasypka inżynierska za podporą P-1; montaż muru oporowego za podporą P-1; beton fundamentów murów oporowych za podporą P1 - etap I; montaż muru oporowego za podporą P-3.
 • Obiekt WS-9.6 deskowanie i rusztowanie pod gzymsy murów oporowych; beton podkładowy pod gzymsy murów oporowych.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia i deskowania oczepu podpory P-3; beton oczepu i ścian bocznych podpory P-3; beton ciosów podłożyskowych podpór P-1, P-2 i P-3; demontaż deskowania oczepu podpory P-3; budowa platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WD-13.3 montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; betonowanie i deskowanie ławy fundamentowej podpory P-2; wykopy i wymiana gruntu pod ławę fundamentową podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JL.

01.03.2021r.-31.03.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.1 w km ok 0+280;
 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD.9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD.25 w km ok 10+180;
 • Budowa KD.26 w km ok 10+180;
 • Budowa KD.39 w km ok 13+500;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

·       Umocnienie rowu R-M41.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-5 w km ok 2+700
 • ZR-8 w km ok 4+518;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

·       Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 4+900-8+000.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km TG 6+150-6+250, TG 7+500-7+800, TG 8+600-8+800, TG 11+500-11+700, TG 13+200-13+400, TG 7+800-13+400; 
 • Wykonanie nasypu: TG 3+750-3+800, TG 9+000-9+600, TG 10+700-10+900, TG 13+600-13+968 oraz w lokalizacjach DW 544, DW 615, DG 230905W, DP 2307W. Górna warstwa nasypu TG 3+750-3+800;
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km TG 3+750-3+800, 6+450-6+700;
 • Warstwa mrozoochronna w lokalizacji DS.13 w km 0+300-0+350;
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG 0+200-4+000P;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w km DA1 0+265-0+835, DA1 1+330-1+450;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 5 cm w DA1 0+260-0+830, DA1 1+340-1+565, DA1 1+790-2+145;
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Roboty utrzymaniowe.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -  zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny murów oporowych P-1 i P-4; wykonanie murów oporowych P1 i P4 wraz z zasypką; zasypka fundamentów podpory P2 i P3; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji.
 • Obiekt WD-3.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny murów oporowych P-1 i P-3; wykop i wzmocnienie podłoża pod mury oporowe P-3; izolacja cienka podpór P-2 i P-3; zasypka fundamentu podpory P-2; zasypka murów oporowych P-1 i P-3; iniekcja kanałów kablowych ustroju nośnego.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie gzymsów i doświetlenia w pasie dzielącym; deskowanie gzymsów i doświetlenia; betonowanie zwieńczenia prefabrykatów - wlot i wylot  wraz z tzw. świetlikiem; przygotowanie płyty zespalającej pod wykonanie izolacji.
 • Obiekt WD-6.1 zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów murów oporowych P-1 i P-3; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych.
 • Obiekt PZD-7.5 zbrojenie i szalowanie wieńców na podporze P-1 etap1 oraz betonowanie wnęk na połączeniu konstrukcji stalowej i żelbetowych podpór; montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; zbrojenie, szalowanie i betonowanie podwalin murów oporowych; drenaż za podporami P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-8.6  montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; beton fundamentu muru oporowego przy P-1 i P-3  etap 2 i etap 3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 - zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 budowa platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego; montaż deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; beton podkładowy pod płyty przejściowe podpory P-1 i P-2; betonowanie płyt przejściowych za podporą P-2.
 • Obiekt WD-13.3 - wymiana gruntu pod ławę fundamentową podpory P-1; beton podkładowy pod fundament podpory P-1; beton ławy fundamentowej P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów P-1 i P-3; izolacja cienka ławy fundamentowej podpory P-3; zasypka ławy fundamentowej podpory P-1; montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie oczepu podpory P-3; montaż deskowania i zbrojenia oczepu podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; betonowanie progu odwodnienia zasypki za podporą P-1 i P-2; montaż rur odwodnienia i folii kubełkowej za podporą P-2; montaż taśm dylatacyjnych pionowych na podporze P-1.

01.04.2021r.-30.04.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.1 w km ok 0+280;
 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD.7 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.9 w km ok 2+750;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Umocnienie rowu R-M41;
 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (9).

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-7 w km ok 3+950;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650;
 • Przebudowa wodociągu PW-8 w km ok 12+775 (przełączono 28.04.2021);
 • Przebudowa wodociągu PW-10 w km ok 13+150.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 41+050-1+900, 6+040-6+160.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na TG w km 6+900-7+000, 7+500-7+900, MOP-I;
 • Wykonanie nasypu na TG w km 9+300-9+400, 9+400-9+600, 12+775-12+900, DP 230902W, DP 2307W, DW 544, DW 615, MOP-I oraz GWN w km 11+925-12+175;
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 6+150-6+250, 6+700-6+900 8+400-8+700, 9+975-10+300, 10+300-10+675, 11+925-12+780, 13+185-13+350, 13+850-13+968;
 • Warstwa mrozoochronna w km 6+160-6+275, 8+625-8+700, 10+075-10+150, 10+400-10+700, 12+175-12+275, 13+185-13+400, 13+580-13+650;
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG w km 0+075-3+500, 3+600-4+140 4+350-6+200, DP 2305W;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w km DA.1 0+870-1+330, 1+060-1+120;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w km DA.1 0+830-1+060, 1+120-1+330, 1+565-1+790;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 w km 2+085-2+421, 2+241-3+330, 3+330-3+755;
 • Humusowanie skarp w km DA.1 i na TG w km 5+100-6+100, 5+500-6+000;
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Prace związane z budową przespustów P-19, P-21, P-61, P-102, P-120, P-137, P-138;
 • Roboty utrzymaniowe.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -  wykonanie murów oporowych P-1 i P-4 wraz z zasypką; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej; montaż kolektorów odwodnienia; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-4; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu.
 • Obiekt WD-3.7 zasypka murów oporowych P-1 i P-3; prace wykończeniowe dolnej części ustroju nośnego nad jezdnią prawą; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy; montaż kolektorów odwodnienia nad jezdnią prawą; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu.
 • Obiekt PP-4.5 - przygotowanie płyty zespalającej pod wykonanie izolacji; izolacja cienka płyt przejściowych; uszczelnienie styku płyty przejściowej i płyty zespalającej; przygotowanie płyty zespalającej pod izolację z papy; izolacja z papy termozgrzewalnej; beton ochronny izolacji.
 • Obiekt WD-6.1 montaż dylatacji modułowych; zbrojenie, deskowanie i betonowanie dylatacji; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy; montaż kolektorów odwodnienia nad jezdnią prawą i lewą; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu; montaż kotew kapy chodnikowej na płycie pomostu.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; drenaż za podporami P-1 i P-3; drenaż na podporze P-2.
 • Obiekt WD-8.6  montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; iniekcja kabli sprężających ustroju nośnego; montaż deskowania wnęk bloków kotwiących- podpora P-1 i P-3; beton wnęk bloków kotwiących- podpora P-1 i P-3; montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych podpór P1 i P3; beton ścianki zaplecznej podpory P-1 i P-3; montaż kolektora odwodnienia.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianki zaplecznej P-1; beton podkładowy płyty przejściowej za podporą P-2.
 • Obiekt WS-9.6 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie zwieńczenia murów oporowych; rozbiórka rusztowania zwieńczenia murów oporowych.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; montaż zbrojenia ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1; beton płyt przejściowych za podporą P-1; przygotowanie  powierzchni betonowej płyty przed wykonaniem izolacji grubej pod kapami chodnikowymi.
 • Obiekt WD-13.3 - montaż deskowania i zbrojenia oczepu podpory P-1; betonowanie oczepu podpory P-1; platforma pod rusztowanie ustroju nośnego; beton ciosów podpór P-1 i P-3; montaż deskowania ustroju nośnego; montaż łożysk garnkowych; montaż zbrojenia ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; beton podkładowy pod płyty przejściowe za podporą P-1 i P-2; przygotowanie powierzchni betonowej płyty przed wykonaniem izolacji grubej pod kapami chodnikowymi; montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P--1 i P2 JL.

   

01.05.2021r.-31.05.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD.7 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD.20 w km ok 9+080;
 • Budowa KD.21a w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21c w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21d w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21e w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21f w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21g w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21h w km ok 9+583;
 • Budowa KD.30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD.37 w km ok 13+200;
 • Budowa KD.41 w km ok 13+350;
 • Budowa KD.42 w km ok 13+789;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (9).

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-7 w km ok 3+950;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650;
 • Budowa wodociągu MOP-2 w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 12+950 i MOP I km ok 1+650.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia drogowego MOP I;

·      Budowa zasilania MOP I;

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na TG w km 6+900-7+900, 7+800-8+000, 7+900-8+200, 11+500-11+800, MOP-I;
 • Wykonanie nasypu na TG w km 9+400-9+600, 10+950-11+000 oraz w km DG 230902W, DP 2305W, DW 544, DW 615, DS.5, DS.6, MOP I.
 • Górna warstwa nasypu w km TG 4+500-4+620, 8+925-9+380 JP, 9+300-9+380 JL, 9+400-9+620, 10+680-10+880 JP, 12+775-13+000, DS.6.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 4+500-4+600, 6+900-7+580 JP, 7+580-7+900 JP, 7+900-8+075, 8+125-8+375 JL, 8+075-8+375 JP, 8+925-9+380 JP, 9+497-9+620 JP, 9+975-10+400 JL, 10+400-10+880 JL, 10+675-10+880 JP, 12+780-13+000, 13+550-13+700, MOP I.
 • Warstwa ulepszonego podłoża MOP I.
 • Wymiana gruntu w km TG 10+950-11+000.
 • Warstwa mrozoochronna w km 7+125-7+225 JP, 7+900-8+075 JP, 10+400-10+500 JL, 10+500-10+675 JL, 12+175-12+275 JP, 13+580-13+650 JP.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG w km 4+350-5+200, 4+600-6+000 JP, 6+000-7+500, 8+575-9+300, 10+050-10+400, 10+400-10+880,
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w km DP 2305W 0+100-0+315, 0+450-0+750, DP 2305W 0+450-1+020, Ł1/1, R1/1, R2/1.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w km DP 2305W 0+450-0+750, Ł2/1.
 • Warstwa  scieralna z betonu asfaltowego ac 11S w km DA1 0+260-1+000, DA1 1+060-2+150.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 w km TG 1+935-0+080, 3+755-4+125.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Prace związane z budową przespustu HDPE P157.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P6, P30, P109, P122.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P55, P77, P107.
 • Roboty utrzymaniowe.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -  wykonanie murów oporowych P-1 i P-4 wraz z zasypką; montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych; montaż kolektora pod płytą przejściową za podporą P-1; beton podkładowy pod płytę przejściową P-1 i P-4; betonowanie wnęk przy urządzeniach dylatacyjnych P-1 i P-4; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych P-1 i P-4; montaż zwieńczenia murów oporowych P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 - zasypka murów oporowych P-1 i P-3; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu; montaż kotew wklejanych kapy chodnikowej; prace przygotowawcze przed zabetonowaniem wnęk dźwigarów; zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dźwigarów ustroju nośnego P-1 i P-3; zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-3 etap 1.
 • Obiekt PP-4.5 - wykonanie pól referencyjnych zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowych.
 • Obiekt WD-6.1izolacja cienka płyt przejściowych; montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; zbrojenie kap chodnikowych na płycie pomostu.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betonowanie 2 etapu wieńca
 • Obiekt WD-8.6 montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; montaż dylatacji modułowych; izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż kotew kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż krawężników kap chodnikowych na płycie pomostu; beton wnęk dylatacji modułowych i ścianek osłonowych na oczepach podpór P-1 i P-3; montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych za podporami P-1 i P-3; beton zwieńczenia murów oporowych podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż dylatacji modułowych; montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; beton płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; montaż krawężników kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-9.6wykonanie pól referencyjnych zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowych- powłoki na chlorki.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 montaż kotew kap chodnikowych.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia i  deskowania ustroju nośnego; beton ustroju nośnego; montaż stali sprężającej; sprężenie płyty ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż kotew kap chodnikowych; izolacja powłokowa płyt przejściowych za podporą P-1; montaż zbrojenia kap; montaż krawężników kap chodnikowych.
 • Obiekt WD-13.3 - montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2 JL; izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych na płycie pomostu; deskowanie płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2 JL; beton płyty przejściowej za podporą P1 JL; montaż kotew kap chodnikowych na płycie pomostu; beton płyt przejściowych za podporą P-2 JL; beton płyt przejściowych za podporą P-2 JL; montaż krawężników kap chodnikowych.

01.06.2021r.-30.06.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD-6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD-9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD-15 w km ok 6+250;
 • Budowa KD-18 w km ok 6+500;
 • Budowa KD-20 w km ok 9+080;
 • Budowa KD-28a w km ok 10+915;
 • Budowa KD-30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD-36c w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36d w km ok 13+300;
 • Budowa KD.37 w km ok 13+200;
 • Budowa KD.42 w km ok 13+789;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z umacnianiem rowów RM-41, rowu bez nazwy 8;
 • Roboty związane z likwidacją rowów RA-1, RA, RM-41, rowu bez nazwy 2, rowu bez nazwy 7.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-7 w km ok 3+950;
 • ZR-16 w km ok 11+900. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-II w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 6+250-6+750, 6+750-7+200, 8+000-8+420.

 

Branża gazowa:

·      Usuniecie kolizji nr G7, G8, G9, G13, G14.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia trasa główna w km 0+960-1+890.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na TG w km 0+000-1+800, 7+200-7+500, 11+000-11+800, 11+500-11+800, MOPII.
 • Wykonanie nasypu na TG w km 10+950-11+000 oraz w lokalizacjach DW 544, DW 615, DG 230902W.
 • Górna warstwa nasypu na TG w km 13+000-13+080 JP, 13+080-13+155 JL, 10+880-10+930 JP, 13+000-13+080 JL, 13+820-13+850 JL, Łącznica R1/2.
 • Odhumusowanie w km 0+000-1+800 JL.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 6+900-7+225 JL, 8+000-2+125 JL, 10+880-10+897 JL, 11+550-11+750 JP, 11+750-11+925 JP/JL, 12+000-12+400 JL, 12+400-12+780 JL, 13+000-13+045 JL, 13+000-13+080 JP, 13+100-13+185 JP.
 • Warstwa ulepszonego podłoża MOP I.
 • Warstwa mrozoochronna C1 5/2 w lokalizacjach DS.6 i DS.13.
 • Warstwa mrozoochronna w km 7+125-7+225 JL, 7+900-8+075 JL, 11+125-11+300 JP, 11+550-11+750 JP, 11+750-11+925 JP, 12+175-12+275 JL, 12+375-12+725 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji TG 7+500-8+540 JP, 8+200-8+525 JL, 8+550-9+380 JL, 9+497-10+400 JL, DS.3, DS.5, MOPI Łącznica Ł1/2, Ł4/2, DP 2307W.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w km DS.13 0+060-0+280, DP 2305W 0+100-0+310, DP 2305W 0+800-1+020, Ł1/1, Ł1/2, Ł3/1, Ł4/1, Ł4/2 R1/1, R2/1.
 • Warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S w km DS.13 0+060-0+280.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego TG w km 1+275-1+935, 4+398-5+238 JP, 5+238-5+968 JP.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału; na TG w km 0+560-7+550, 10+960-11+460.
 • Prace związane z budową przespustu HDPE P168.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P40, P82, P83, P165.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P68, P69.
 • Prace związane z budową przepustów PZMp-0.3 i PZM-1.1.
 • Roboty utrzymaniowe na DK7.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.3 -  wykop pod przepust; płyta fundamentowa; montaż i izolacja prefabrykatów; montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-0.9 - montaż desek gzymsowych kap chodnikowych; zbrojenie i betonowanie zwieńczenia murów oporowych; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych; izolacja gruba ścianki zaplecznej P-1 i P-4; izolacja cienka płyt przejściowych; żywica na gzymsach murów oporowych; zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł.
 • Obiekt PZM-1.1 - wykop pod przepust; płyta fundamentowa; montaż i izolacja prefabrykatów; montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-3.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-3 etap 1 i 2; montaż dylatacji; deskowanie, zbrojenie i betonowanie dylatacji P-1 i P-3; prace przygotowawcze przed wykonaniem hydrofobizacji ustroju nośnego; montaż krawężników kamiennych.
 • Obiekt PP-4.5 - montaż balustrad na skrzydłach wlotu i wylotu; hydrofobizacja.
 • Obiekt WD-6.1zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płycie pomostu; prace przygotowawcze przed wykonaniem hydrofobizacji ustroju nośnego; montaż balustrad na gzymsach murów oporowych; deskowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsów skrzydeł; uszczelnienie deski gzymsowej.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betonowanie 3 etapu wieńca.
 • Obiekt WD-8.6 montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płycie pomostu; beton gzymsów skrzydełek P-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż krawężników kap chodnikowych; montaż desek gzymsowych; beton kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-9.6nawierzchnia z żywic na zwieńczeniach murów oporowych.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż krawężników kap chodnikowych; beton podkładowy płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; beton płyt przejściowych za podporą P-2.
 • Obiekt WD-11.5 demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego; iniekcja kanałów kabli sprężających; beton ścianek zaplecznych podpór P-1 i P-3, etap 1.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż deski gzymsowej; betonowanie kap chodnikowych JP/JL.
 • Obiekt WS-13.3 - betonowanie płyty ustroju nośnego; sprężenie płyty ustroju nośnego; demontaż deskowania ustroju nośnego; iniekcja kanałów kabli sprężających; betonowanie podwaliny pod mury oporowe podpory P-3 i montaż murów oporowych; montaż murów oporowych i zasypki za podporami P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 izolacja powłokowa płyt przejściowych JL; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż deski gzymsowej.

   

01.07.2021r.-31.07.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD-6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD-9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD-15 w km ok 6+250;
 • Budowa KD-28a w km ok 10+915;
 • Budowa KD-30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD-36a w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36b w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36c w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36d w km ok 13+300;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z umacnianiem rowów RM-41, rowu bez nazwy 8;
 • Roboty związane z likwidacją rowów RA-1, RA, RM-41, rowu bez nazwy 2, rowu bez nazwy 7.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-7 w km ok 3+950;

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-II w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 0+350-0+800, 8+500.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów Węzeł Mława Północ;

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów trasa główna przy MOP-I i w km 0+960-1+890.

 

Branża drogowa:

 • Humusowanie skarp trasa główna w km 8+550-9+400, 12+000-12+900, 13+000-13+500, DP 2307W, DW 544.
 • Wykonanie wykopów w km 0+000-1+800, 11+000-11+125 JL, 11+125-11+450 JL, 11+550-11+800 JL oraz w lokalizacji DS1 0+450-1+040, MOP II.
 • Wykonanie nasypów w km 1+025-1+170, 11+000-11+110, 3+700-13+750 oraz w lokalizacjach DS1 0+000-4+000, DW 544, DP 23095W, DG 230902W.
 • Wykonanie Górnej Warstwy Nasypu w km 0+950-11+050, 13+650-13+800 JL, 11+050-11+110 JP, 13+650-13+800 JP, DG 23095W, DG 2309052W 0+250-0+380, DS1 0+240-0+450, DS1 1+540-1+625, DW 544 0+350-0+560, DW 544 0+060-0+150, R2/2.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej C1, 5/2 w lokalizacji DS11 0+240-0+699, DS14 0+000-0+290, DG 23095W, DS13.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 11+125-11+450 JL, 11+300-11+450 JP, 11+600-11+750 JL, 11+750-11+850 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w km 8+540-8+575 JP,10+987-11+110, 13+110-13+550 JP, 13+700-13+767, 13+853-13+968, MOP I, DM1 0+370-0+602, DM5 0+000-0+115, DM4 0+000-0+240, DM6 0+000-0+182, DG 230902W 0+275-0+475, DS14 0+240-0+699, DS11 0+240-0+699, DS6 0+580-1+743.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P w lokalizacji DP 2307W 0+415-0+550, MOP I, DM1 0+000-0+350, DM3 0+050-0+325, DM5 0+000-0+100, DM2 0+000-0+450, DM4 0+000-0+230, DS6 0+000-1+750.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 7+225-7+600 JL,  7+600-7+900 JL, 7+900-8+000 JL, 8+540-8+575 JP, 10+987-11+110 JP, 11+125-11+450 JL, 11+600-11+750 JL, 11+125-11+450 JP, 11+987-11+125 JP, 13+110-13+185 JL, 13+700-13+767 JL
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża MOP I i MOP II.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W w lokalizacji Wjazdu awaryjnego TG 8+454, DS8 0+000-0+260, DP 2307W 0+080-0+350, DP 2307W 0+415-0+550, MOP I DM3 0+050-0+325, DM2 0+000-0+450, DM4 0+000-0+230, DM5 0+000-0+100.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji Wjazdu awaryjnego TG 8+454, DS8 0+000-0+230.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 1+160-1+415P, 1+865-1+935 JP, 5+968-6+028 JP, 6+028-6+328 JP, 6+328-6+738 JP, 6+738-7+116 JP, 7+116-7+391 JP, 7+391-8+231 JP, 8+231+8+451 JP, 8+351-8+471 JL.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału w km 0+560-7+550, 7+500-11+720,  10+960-11+460.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor  P90, P92, P93, P144, P145, P165, P166, P173.
 • Prace związane z budową poboczy TG 2+000-4+000.
 • Prace związane z budową przepustów PZMp-0.3, PZM-1.1.
 • Roboty utrzymaniowe na DK7 w km 2+000-4+500.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.3 -  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; wykop, odwodnienie, szalowanie i betonowanie C12/15 pod płytę denną.
 • Obiekt WD-0.9 - nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych; izolacja z papy na płycie pomostu w pasie jezdni; montaż barier ochronnych; hydrofobizacja ustroju nośnego P2-P4; wykonanie drenów odwodnienia hydroizolacji; warstwa wiążąca z asfaltu lanego; stożki nasypowe.
 • Obiekt PZM-1.1 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-3.7 montaż krawężników kamiennych; zbrojenie, deskowanie i beton płyt przejściowych P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej nad jezdnią prawą; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych nad jezdnią prawą; zbrojenie, deskowanie i betonowanie zwieńczeń murów oporowych.
 • Obiekt PP-4.5 - montaż balustrad na skrzydłach wlotu i wylotu; hydrofobizacja.
 • Obiekt WD-6.1nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych; izolacja z papy na płycie pomostu w pasie jezdni; montaż barier ochronnych; wykonanie drenów odwodnienia hydroizolacji na płycie pomostu; warstwa wiążąca z asfaltu lanego.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami.
 • Obiekt WD-8.6 nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych; papa zgrzewalna w pasie jezdni; montaż krawężników kamiennych na dojazdach do obiektu; montaż drenaży odwodnienia izolacji na płycie pomostu; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 papa zgrzewalna w pasie jezdni; montaż desek gzymsowych na skrzydłach; beton gzymsów skrzydeł podpór P-1 i P-2 JP/JL; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
 • Obiekt WS-9.6montaż balustrad na murach oporowych.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 montaż desek gzymsowych; montaż dylatacji modułowych; montaż zbrojenia kap chodnikowych; beton wnęk dylatacji modułowych; montaż desek gzymsowych, deskowania i zbrojenia gzymsów skrzydeł.
 • Obiekt WD-11.5 izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu w obrębie kap chodnikowych; montaż dylatacji modułowych; beton wnęk dylatacji modułowych; beton fundamentów murów oporowych; montaż krawężników kamiennych na ustroju nośnym; montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym; montaż zbrojenia kap chodnikowych; montaż murów oporowych i zasypka inżynierska.
 • Obiekt WS/PZp-13.0wykonanie podwaliny pod krawężnik JL; układanie asfaltu lanego JP/JL.
 • Obiekt WS-13.3 - montaż murów oporowych i zasypki za podporami P-1 i P-3; izolacja z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych; betonowanie ścianki zaplecznej podpory P-3 - etap 1; deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu w obrębie jezdni; betonowanie zwieńczenia skrzydeł JP/JL.

   

01.08.2021r.-31.08.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD-5 w km ok 1+650;
 • Budowa KD-6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD-19 w km ok 8+580;
 • Budowa KD-24 w km ok 9+600;
 • Budowa KD-28a w km ok 10+915;
 • Budowa KD-30 w km ok 11+500;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z przebudową i konserwacją rowu w km 0+010.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-12a w km ok 8+550;

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-II w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 0+800-1+050, 4+300-4+600, 2+300-2+600.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów słupów Węzeł Mława Północ;

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów trasa główna w km 0+960-1+890 JP.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km 0+850-0+950 JL; TG 11+550-11+800 JP.
 • Górna Warstwa Nasypu w km 1+025-1+175 JL; 10+950-11+110 JL; DP 2305W.
 • Humusowanie skarp w km 0+000-0+900; 6+000-7+500; 10+950-11+450; 11+500 12+000; 13+500-13+900.
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 0+000-4+000.
 • Odhumusowanie DW 544 w km 0+925-1+025.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 0+400-0+560 JL;  0+560-0+860 JL; 1+175-1+300 JL; 1+300-1+460 JL; 1+460-1+600 JL; 1+700-1+900 JL; 1+900-2+150 JL; 8+525-8+550 JL; 10+987-11+125 JL; 11+550-11+700 JL.
 • Warstwa mrozoochronna C1, 5/2 w lokalizacji  DS11 0+240-0+700; DS14 0+000-0+290; DS14 0+290-0+321; DS14a 0+000-0+030; DS14a 0+030-0+204; DS16/1 0+000-0+156.
 • Warstwa mrozoochronna w km 0+400-0+560 JL; 0+860-1+025 JL; 1+460-1+600 JL; 1+600-1+700 JL; 1+700-1+900 JL; 1+900-2+150 JL; 11+550-11+700 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DS1 0+004-0+240; DS1 1+700-2+350; DS5 0+000-1+000; DS11 0+227-0+700; DS13 0+850-1+084; DS14; DS16/1 0+000-0+156; przejazd między jezdniami TG w km 0+000-0+142.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P w lokalizacji MOP I, DM1 0+350-0+535; DM6 0+000-0+182.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W w lokalizacji DS6 0+000-0+500; MOP I, DM1 0+350-0+535, DS6 0+500-0+600; DS5 0+000-0+550; DS5 0+550-0+920; DS1 1+300-2+250.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji Rondo R2/1, DP2305W, 0+820-1+020.
 • Warstwa  ścieralna SMA 11 PMB uciąglenie 47+478-47+791; łącznica Ł1/1, Ł2/1.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 8+451-10+897 JP; 13+853-13+969 JP; 13+110-13+368 JP; 13+438-13+508 JP; 13+110-13+524 JL.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału TG 0+000-13+968.
 • Prace związane z budową przepustów P-86.
 • Prace związane z budową poboczy TG 1+500-2+500; TG 2+500-3+500.
 • Prace przygotowawcze związane z oznakowaniem poziomym w lokalizacji S7 0+000-4+000 JP.
 • Roboty utrzymaniowe DK7 w km ok 226+800-229+300.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.3 -  montaż szalunków na wylocie przepustu; betonowanie, rozszalowanie skrzydeł wylotu przepustu.
 • Obiekt WD-0.9 - montaż balustrad na gzymsach murów oporowych P-1 i P-4.
 • Obiekt PZM-1.1 - szalowanie, betonowanie płyty dennej wylotu przepustu, szlifowanie, szpachlowanie płyty zespalającej i przejściowej; zbrojenie i szalowanie wylotu przepustu.
 • Obiekt PP-3.2 - zbrojenie, betonowanie, rozszalowanie fundamentu pod bariery energochłonne; montaż balustrad na skrzydłach wylotu JP.
 • Obiekt WD-3.7 - montaż deski gzymsowej nad jezdnią lewą; izolacja cienka płyt przejściowych; zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu nad jezdnią lewą; betonowanie zwieńczenia skrzydeł P-1 i P-3.
 • Obiekt PP-4.5 - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betony podkładowe pod zwieńczenia murów oporowych; zbrojenie zwieńczeń murów oporowych; montaż parasola ochronnego.
 • Obiekt WD-8.6 montaż barier ochronnych; montaż balustrad na murach oporowych przy podporach P-1 i P-3; przygotowanie pow. ustroju nośnego pod hydrofobizację.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 nawierzchnia z żywic na gzymsach skrzydeł podpór P-1 i P-2; przygotowywanie powierzchni betonowej obiektu pod hydrofobizację; montaż barier mostowych; montaż kotew barier ochronnych w pasie dzielącym.
 • Obiekt WS-9.6montaż barier ochronnych na jezdni prawej JP/JL.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 montaż desek gzymsowych, deskowania i zbrojenia gzymsów skrzydeł; beton zwieńczenia skrzydeł podpór P-1 i P-2; przygotowanie powierzchni pod papę zgrzewalną w pasie jezdni (śrutowanie); izolacja z papy zgrzewalnej  w pasie jezdni prawej i lewej.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia kap chodnikowych; montaż murów oporowych i zasypka inżynierska; beton podkładowy płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; beton zwieńczenia muru oporowego przy P-1 i P-3; montaż zbrojenia płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; beton płyty przejściowej za podpora P-1 i P-3; montaż desek gzymsowych i deskowania zwieńczenia skrzydeł podpory P-1 i P-3; izolacja z papy zgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpór P-1 i P-3; beton zwieńczenia skrzydeł podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż barier mostowych; montaż kotew barier ochronnych w pasie dzielącym JP/JL.
 • Obiekt WS-13.3 - montaż murów oporowych i zasypki za podporami P-1 i P-3; beton ścianki zaplecznej podpory P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; montaż krawężników na płycie pomostu; beton podkładowy pod płytę przejściową za podporą P-1 i P-3; montaż zbrojenia płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; beton płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; montaż zbrojenia kap chodnikowych; beton kapy chodnikowej szerokiej; montaż kolektora odwodnienia; beton zwieńczenia muru oporowego podpory P-3; beton wnęk przy urządzeniach dylatacyjnych.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż barier mostowych JP/JL. 

   

 

czw, 09/04/20

Archiwum z Postępu Robót

Script logo