Loga UE

/ Postęp robót

 

Zaawansowanie rzeczowe i finansowe w ujęciu procentowym

 

06.03.2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Napierki-Mława.

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • KD.6 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • KD.39 w km ok13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-6 w km ok 3+000;
 • ZR-14 w km ok 9+500;
 • ZR-15 w km ok 10+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516.

Roboty drogowe:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w lokalizacji ok 13+400;
 • Wykonanie wykopów na ZR-6;
 • Montaż barier ochronnych Węzeł Mława-Wschód;
 • Frezowanie nawierzchni w lokalizacji DW 544;
 • Wprowadzenie TOR na drodze wojewódzkiej nr 544 („baypas”), związanego z budową obiektu WD-13.3. 

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WD-0.9 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-6.1 - prace przygotowawcze pod papę termozgrzewalną - płyta ustroju nośnego.
 • Obiekt PZD-7.5 - zasypka wykopów P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WD-8.6 - zasypka inżynierska za podporą P-1.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypka za podporą P-1 i P-2; drenaże za podporami P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 -  wykonanie zasypek ław fundamentowych; montaż deskowania oczepu P-1 i P-3; montaż zbrojenia oczepu P-1 i P-3; betonowanie oczepu P-1.
 • Obiekt WD-13.3 - wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3; montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; beton podkładowy pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej; deskowanie ściany bocznej podpory P-2 JP; montaż zbrojenia skrzydła podpory P-1 JL; betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JP.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • KD.6 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • KD.11 w km ok 2+971;
 • KD.21e w km ok 9+583;
 • KD.21f w km ok 9+582;
 • KD.21g w km ok 9+627;
 • KD.21h w km ok 9+654;
 • KD.22 w km ok 9+455;
 • KD.39 w km ok 13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.,

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-5 w km ok 2+700
 • ZR-6 w km ok 3+000;
 • ZR-14 w km ok 9+500;
 • ZR-15 w km ok 10+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-2. 

Roboty drogowe:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na TG w km 13+050-13+200;
 • Wykonanie wykopów na ZR-5;
 • Wycinka drzew i krzewów (uzupełniające).

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WD-0.9 - wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1; wzmocnienie podłoża pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - beton płyt przejściowych.
 • Obiekt PZD-7.5 podwalina pod mury oporowe od strony W-wy (etap 1); montaż konstrukcji stalowej.
 • Obiekt WD-8.6 zasypka inżynierska za podporą P-1; montaż muru oporowego za podporą P-1; beton fundamentów murów oporowych za podporą P1 - etap I; montaż muru oporowego za podporą P-3.
 • Obiekt WS-9.6 deskowanie i rusztowanie pod gzymsy murów oporowych; beton podkładowy pod gzymsy murów oporowych.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia i deskowania oczepu podpory P-3; beton oczepu i ścian bocznych podpory P-3; beton ciosów podłożyskowych podpór P-1, P-2 i P-3; demontaż deskowania oczepu podpory P-3; budowa platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WD-13.3 montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; betonowanie i deskowanie ławy fundamentowej podpory P-2; wykopy i wymiana gruntu pod ławę fundamentową podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JL.

01.03.2021r.-31.03.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • KD.1 w km ok 0+280;
 • KD.6 W KM OK 1+650 (MOP-I);
 • KD.9 w km ok 2+750;
 • KD.25 w km ok 10+180;
 • KD.26 w km ok 10+180;
 • KD.39 w km ok 13+500;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-5 w km ok 2+700
 • ZR-8 w km ok 4+518;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-1;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-2. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

·       Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650;

Branża melioracyjna:

·       Umocnienie rowu R-M41.

Branża teletechniczna

·      Budowa kanału technologicznego w km 4+900-8+000

Roboty drogowe:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km TG 6+150-6+250, TG 7+500-7+800, TG 8+600-8+800, TG 11+500-11+700, TG 13+200-13+400, TG 7+800-13+400; 
 • Wykonanie nasypu: TG 3+750-3+800, TG 9+000-9+600, TG 10+700-10+900, TG 13+600-13+968 oraz w lokalizacjach DW 544, DW 615, DG 230905W, DP 2307W. Górna warstwa nasypu TG 3+750-3+800;
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km TG 3+750-3+800, 6+450-6+700;
 • Warstwa mrozoochronna w lokalizacji DS.13 w km 0+300-0+350;
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG 0+200-4+000P;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego ACC 22,7CM w km DA1 0+265-0+835, DA1 1+330-1+450;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 5 cm w DA1 0+260-0+830, DA1 1+340-1+565, DA1 1+790-2+145;
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Roboty utrzymaniowe.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt WD-0.9 -  zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny murów oporowych P-1 i P-4; wykonanie murów oporowych P1 i P4 wraz z zasypką; zasypka fundamentów podpory P2 i P3; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji;
 • Obiekt WD-3.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny murów oporowych P-1 i P-3; wykop i wzmocnienie podłoża pod mury oporowe P-3; izolacja cienka podpór P-2 i P-3; zasypka fundamentu podpory P-2; zasypka murów oporowych P-1 i P-3; iniekcja kanałów kablowych ustroju nośnego;
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie gzymsów i doświetlenia w pasie dzielącym; deskowanie gzymsów i doświetlenia; betonowanie zwieńczenia prefabrykatów - wlot i wylot  wraz z tzw. świetlikiem; przygotowanie płyty zespalającej pod wykonanie izolacji;
 • Obiekt WD-6.1 zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów murów oporowych P-1 i P-3; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych.
 • Obiekt PZD-7.5 zbrojenie i szalowanie wieńców na podporze P-1 etap1 oraz betonowanie wnęk na połączeniu konstrukcji stalowej i żelbetowych podpór; montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; zbrojenie, szalowanie i betonowanie podwalin murów oporowych; drenaż za podporami P-1 i P-3;
 • Obiekt WD-8.6  montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; beton fundamentu muru oporowego przy P-1 i P-3  etap 2 i etap 3;
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 - zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2;
 • Obiekt WD-11.5 budowa platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego; montaż deskowania ustroju nośnego;
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; beton podkładowy pod płyty przejściowe podpory P-1 i P-2; betonowanie płyt przejściowych za podporą P-2;
 • Obiekt WD-13.3 - wymiana gruntu pod ławę fundamentową podpory P-1; beton podkładowy pod fundament podpory P-1; beton ławy fundamentowej P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów P-1 i P-3; izolacja cienka ławy fundamentowej podpory P-3; zasypka ławy fundamentowej podpory P-1; montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie oczepu podpory P-3; montaż deskowania i zbrojenia oczepu podpory P-1;
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; betonowanie progu odwodnienia zasypki za podporą P-1 i P-2; montaż rur odwodnienia i folii kubełkowej za podporą P-2; montaż taśm dylatacyjnych pionowych na podporze P-1;
 

czw, 09/04/20

Archiwum z Postępu Robót

Script logo