Loga UE

/ Postęp robót

06.03.2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Napierki-Mława.

01.03.2020r.-31.03.2020r.  

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie TG 20 000m3.
 • Odhumusowanie DS1 300m3.
 • Odhumusowanie DP2305W 13 000m3.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - wykop pod przepusty skrzynkowe.
 • Obiekt PZM-1.1a - wykop pod przepusty skrzynkowe.
 • Obiekt PZMp-2.6 - dostarczenie na budowę prefabrykaty przepustów.
 • Obiekt PZMp-2.9 - dostarczenie na budowę prefabrykaty przepustów.

01.04.2020r.-30.04.2020r.  

Kanalizacja sanitarna:

 • Budowa kanalizacji deszczowej KD-8 na odcinku S1/8-S6/8, S3/8-S4/8, S8/8-S47/8 i S11/8-S15/8.

Energetyka:

 • Przebudowa kolizji niskiego i średniego napięcia 5NN i 7NN; 
 • Przebudowa kolizji średniego napięcia 4SN, 5SN i 7NN.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Przebudowa zbiorników retencyjnych - wykop - zbiornik ZR-17;
 • Karczowanie pni ściętych drzew ( zakończone);
 • Odhumusowanie trasy głównej, drogi powiatowej DP 2305W i dróg serwisowych DS1 i DS7 a także zbiorników retencyjnych ZR17 i ZR20
 • Wykopy na TG w km 5+900-6+100, 7+800-8+200, 10+300-10+350, 12+300-12+700;
 • Nasypy na TG w km 11+900-12+300, DP 2305W, DG 230905W i DS7.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - beton podkładowy; płyta fundamentowa; montaż prefabrykatów; zbrojenie wlotów/wylotów; betonowanie wlotów/wylotów. 
 • Obiekt PZM-1.1a - beton podkładowy; płyta fundamentowa; montaż prefabrykatów; zbrojenie wlotów/wylotów. 
 • Obiekt PZM-1.1 - wykop pod przepust; beton podkładowy; płyta fundamentowa.
 • Obiekt PZMp-2.6 - wykop pod przepust; beton podkładowy.
 • Obiekt PZMp-2.9 - wykop pod przepust; beton podkładowy; płyta fundamentowa; montaż prefabrykatów; zasypka przepustu.
 • Obiekt WD-6.1 - wykop pod fundament P1, P3; beton podkładowy fundamentów P1, P3; zbrojenie fundamentów P1, P3; zbrojenie podpór P1, P3; beton fundamentów P1, P3; beton podpór P2, P3; izolacja powłokowa fundamentów P1, P3.
 • Obiekt PZMp-6.5 - wykop pod przepust; beton podkładowy; zbrojenie płyty fundamentowej. 
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - wykop pod fundamenty P1 i P2; platforma pod palownicę P1 i P2; roboty palowe P1 i P2; próbne obciążenie dynamiczne pali P1 i P2
 • Obiekt WS-9.6 - wykop pod fundamenty P1 i P2; wzmocnienie podłoża pod fundament P1.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - wykop pod fundamenty P1 i P2; platforma pod palownicę P1 i P2.
 • Obiekt PZMp-11.9 - wykop pod przepust.

01.05.2020r.-31.05.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD.8 km 1+849-2+630;
 • KD.4 ok km 3+380;
 • Budowa wpustów - KD.8 km 1+849-2+630.

Kanalizacja sanitarna:

 • Wykonanie rur osłonowych P3250-KS-1 ok km 8+785.

Wod-Kan:

 • Przepięcie kolizji wodociągowej PW-1 ok km 3+220.

Energetyka:

 • Kolizja 5SN ok km 8+629;
 • Kolizja 5aSN ok km 8+629;
 • Kolizja 7aNN ok km 8+717;
 • Kolizja 7bNN ok km 8+717;
 • Kolizja 7SN ok km 10+153;
 • Kolizja 8SN ok km 12+732;
 • Kolizja 11NN ok km 13+227;
 • Kolizja 4SN ok km 4+476;
 • Kolizja 5NN ok km 4+573.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie DP 2305W, DP 2307W, DS9, DS15a oraz zbiorników retencyjnych ZR7, ZR8, ZR20.
 • Wykopy na TG w km 5+000-5+200, 5+900-6+100, 12+200-12+300; wykopy zbiorników retencyjnych ZR7, ZR8, ZR9, ZR17.
 • Nasyp na TG w km 4+200-4+900, 11+900-12+300, na rondzie zachodnim i DP 2305W w obrębie Węzła Mława-Północ po stronie prawej trasy głównej; DP 2327W w obrębie obiektu WD-8.6, DG 230905W, DS1 I DS7.
 • Prace związane z budowa przepustów P-4,P-5 i P-9.
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2 na DS15a.
 • Kontynuowano i rozpoczęto budowę przepustów P-2, P-4, P-8, P-9, P-12, P-14, P-18 i P-23.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - beton płyt dennych wlotów/wylotów; zbrojenie, deskowanie i betonowanie skrzydełek i gzymsów; izolacja powłokowa; zasypka przepustu; 
 • Obiekt WD-0.9 - wykop pod P-3.
 • Obiekt PZM-1.1a - beton płyt dennych wlotów/wylotów; zbrojenie skrzydełek i gzymsów; zasypka przepustu. 
 • Obiekt PZMp-2.9 - zasypka przepustu.
 • Obiekt PP-3.2 - wykop pod fundament; beton podkładowy - jezdnia prawa.
 • Obiekt WD-3.7 - wykopy pod platformę palownicy; palowanie P-2 i P-3;próbne obciążenie dynamiczne pali.
 • Obiekt WD-6.1 - betonowanie słupów, zbrojenie i betonowanie oczepów i skrzydełek P-1 i P-3; przygotowanie podłoża pod rusztowanie ustroju niosącego; montaż rusztowania ustroju niosącego.
 • Obiekt PZMp-6.5 - betonowanie płyty fundamentowej; montaż prefabrykatów, izolacja powłokowa prefabrykatów, zbrojenie i betonownie płyty dennej wlotów/wylotów.
 • Obiekt WD-8.6 - wykop pod platformę palownicy. 
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - dobijanie dodatkowych pali; próbne obciążenie statyczne pali; beton podkładowy P-1 i P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych P-1 i P-2.
 • Obiekt WS-9.6 - wykop pod fundament P-2; stabilizacja pod P-1 i P-2; beton podkładowy P-1 i P-2; zbrojenie, deskowanie  i betonowanie ław fundamentowych P-1 i P-2.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - palowanie P-2; próbne obciążenie statyczne pali; beton podkładowy P-1 i P-2; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ław fundamentowych P-1 i P-2.
 • Obiekt PZMp-11.9 - wykop pod przepust.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - wykopy pod platformę palownicy; palowanie P-1 i P-2; próbne obciążenie dynamiczne pali. 

01.06.2020r.-30.06.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD.7 ok km 1+628-1+800;
 • KD.8 ok km 1+849-2+630;
 • Budowa wpustów - KD.7 km 1+625-1+800;
 • Budowa wpustów - KD.8 km 1+849-2+630;
 • Budowa wpustów drogowych ok km 4+000 (łącznice L1/1 i L2/1).

Wod-Kan:

 • Przepięcie kolizji wodociągowej PW-2 ok km 3+220;
 • Wykonanie rur osłonowych PW-4 ok km 6+200;
 • Wykonanie rur osłonowych PW-6 ok km 8+780;
 • Przygotowanie do przepięcia kolizji wodociągowej PW-7 ok km 11+450;
 • Wykonanie rur osłonowych, oraz 50 % sieci PW-9 ok km 13+150;
 • Wykonanie kolizji wodociągowej PW-9a ok km 13+150.

Melioracja:

 • Rozpoczęcie likwidacji rowu bez nazwy (4);
 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (1).

Energetyka:

 • Kolizja 1NN ok km 1+434;
 • Kolizja 3NN ok km 1+710;
 • Kolizja 5NN ok km 4+573;
 • Kolizja 9NN ok km 13+227;
 • Kolizja 11NN ok km 13+227;
 • Kolizja 1SN ok km 0+955;
 • Kolizja 2SN ok km 1+222;
 • Kolizja 4SN ok km 4+476;
 • Kolizja 5SN ok km 8+629;
 • Kolizja 5aSN ok km 8+629;
 • Kolizja 7SN ok km 10+153;
 • Kolizja 8SN ok km 12+732;
 • Kolizja 10SN ok km 12+732.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie trasy głównej, łącznic na Węźle Mława PN i Mława Wsch. (zachodnie), drogi powiatowej DP 2305W, drogi autobusowej DA1;
 • Wykonanie wykopów na trasie głównej w lokalizacjach ok. 5+100, 6+000, 7+200, 10+300, 12+300;
 • Nasyp na trasie głównej w km 4+300-4+900 ,9+600-10+000, 11+900-12+300, 12+700-13+000,13+750-13+961, łącznicach, rondzie zachodnim i drodze powiatowej DP 2305W w obrębie węzła Mława Północ po stronie prawej trasy głównej, drogi powiatowej DP 2327W w obrębie obiektu WD-8.6. i drodze gminnej DG230905W;
 • Prace związane z budową przepustów P-3, P-8, P-11, P-13, P-20, P-26, P-42, P-43, P-119, P-142 (wykop, ławy, montaż/zasypki);
 • Wykonywane było także bieżące utrzymanie oznakowania budowy, hałdowania i pryzmowania materiałów przeznaczonych na tę budowę na placu składowym, utrzymaniu drogi dojazdowej do tego placu;
 • Wycinki drzew na czasowych zajęciach terenu;
 • Rozpoczęto prace związane z wymianą gruntów w km ok 8+900.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - zasypki przepustu; beton podkładowy płyt przejściowych; szalunki i zbrojenie płyt przejściowych; beton płyt przejściowych; izolacja przepustu; prace wykończeniowe płyt przejściowych; zbrojenie fundamentu barier drogowych;
 • Obiekt WD-0.9 - wykopy pod fundamenty podpór P-1 i P-4; wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem pod P-3; beton wyrównawczy podpór P-1 i P-4; zbrojenie fundamentów podpór P-1 i P-4; deskowanie fundamentu podpory P-3, P-4; beton fundamentu podpory P-2;
 • Obiekt PZM-1.1a przygotowanie szalunków i zbrojenia pod wloty/wyloty przepustów; betonowanie wlotów/wylotów przepustów; przygotowanie szalunków i zbrojenia gzymsów; betonowanie gzymsów; zasypka przepustu; przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe; przygotowanie szalunków pod beton wyrównawczy płyt przejściowych;
 • Obiekt PP-3.2 - zbrojenie płyty dennej i ścian - jezdnia prawa; beton płyty dennej - jezdnia prawa; zbrojenie płyty dennej wlotu - jezdnia prawa; beton płyty dennej wlotu - jezdnia prawa; deskowanie ścian - jezdnia prawa;
 • Obiekt WD-3.7 - wbijanie pali prefabrykowanych na podporze P-1; wykonanie wykopu w palach na podporach P-2 i P-3; skucie pali na podporach P-2 i P-3; beton podkładowy P-2 i P-3; wykop w palach podpory P-1; próbne obciążenie pali podpory P-1;
 • Obiekt PP-4.5- wykop pod fundament;
 • Obiekt WD-6.1- deskowanie i zbrojenie ustroju nośnego; beton ciosów podłożyskowych P-1 i P-3; montaż łożysk na podporach P-1 i P-3;
 • Obiekt PZMp-6.5 - przygotowanie szalunków i zbrojenia pod wloty/wyloty przepustów i płyty dennej; betonowanie płyty dennej wlotów/wylotów;
 • Obiekt WS-8.6 - wbijanie pali prefabrykowanych podpory nr 1, 2 i 3; próbne obciążania statyczne pali prefabrykowanych P-1, P-2 i P-3; beton podkładowy P-2; wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą stabilizacji cementem na podporze P-3; zbrojenie fundamentu P-2; wzmocnienie podłoża gruntowego pod grunt zbrojony na podporze P-1;
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - beton fundamentu podpory P-1 (strona lewa); montaż zbrojenia fundamentu ściany bocznej podpory P-2(strona prawa i lewa); montaż zbrojenia fundamentu ściany bocznej podpory P-1 (strona lewa); beton fundamentu ściany bocznej podpory P-1 (strona prawa, strona lewa) i podpory P-2 (strona prawa, strona lewa); izolacja powłokowa fundamentów podpory P-1 i P-2; montaż deskowania korpusu podpory P-2 (strona lewa); beton korpusu podpory P-2 (strona lewa);
 • Obiekt WS-9.6 - ściany P-1 i P-2 (deskowanie, montaż zbrojenia, betonowanie); betonowanie ścian P-2P i P-1L; izolacja powłokowa fundamentów podpory P-1 i P-2; deskowanie fundamentów murów oporowych pod skrzydła - etap I; betonowanie podwalin pod mury oporowe z gruntu zbrojonego (etap I) wraz z pielęgnacją; montaż murów oporowych P-1 i -P2;
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - beton fundamentu podpory P-1 (strona prawa); beton fundamentów podpory P-2 (strona lewa, strona prawa); beton fundamentu ściany bocznej podpory P-1 (strona lewa); montaż zbrojenia fundamentu ściany bocznej podpory P-2 (strona prawa); montaż zbrojenia korpusu podpór P-1 (strona prawa), P-2 (strona lewa); beton fundamentu ściany bocznej podpory P-2(strona prawa); beton fundamentów ścian bocznych podpory P-1 (strona prawa) i P-2 (strona lewa); montaż deskowania korpusu podpory P-1 (strona lewa); izolacja cienka powłokowa na fundamentach podpory P-1 i P-2
 • Obiekt PZMp-11.9 - montaż prefabrykatów; izolacja przepustu; zasypka przepustu;
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - próbne obciążenie pali podpory P-1 i P-2.

01.07.2020r.-31.07.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD.5 ok km 1+650;
 • KD.7 ok km 1+700;
 • KD.8 ok km 1+849-2+630;
 • KD.34 ok km 13+400;
 • KD.38 ok km 13+400;
 • KD.40 ok km 13+350;
 • KD.41 ok km 13+350;
 • Budowa wpustów - KD.7 km 1+625-1+800;
 • Budowa wpustów - KD.8 km 1+849-2+630;
 • Budowa wpustów drogowych ok km 4+000-5+000 TG.

Wod-Kan:

 • Wykonanie rur przewodowych DN90 PW-2 ok km 4+480;
 • Wykonanie rur przewodowych DN90 PW-3 ok km 4+480;
 • Przepięcie kolizji wodociągowej PW-6 ok km 8+780;
 • Przepięcie kolizji wodociągowej PW-7 ok km 11+450;
 • Wykonanie rur osłonowych PW-8 ok km 12+775.

Melioracja:

 • Rozpoczęcie przebudowy rowu R-A-1;
 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (8).

Energetyka:

 • Kolizja 4NN ok km 3+224;
 • Kolizja 5NN ok km 4+573;
 • Kolizja 9NN ok km 13+227;
 • Kolizja 11NN ok km 13+227;
 • Kolizja 12NN ok km 0+931;
 • Kolizja 13NN ok km 2+066;
 • Kolizja 14NN ok km 4+200;
 • Kolizja 3SN ok km 1+482;
 • Kolizja 4SN ok km 4+476;
 • Kolizja 10SN ok km 12+732.

Teletechnika:

 • Budowa kanału technologicznego;
 • Przebudowa kolizji teletechnicznych.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie trasy głównej ok km 2+800-3+700, 11+000-11+400 oraz drogi autobusowej DA1;
 • Wykonanie wykopów na trasie głównej w lokalizacjach ok. 0+900, 7+200-7+400 oraz drogi autobusowej DA1 ok km 0+500-0+900;
 • Nasyp na trasie głównej ok km 4+600-4+900, 6+200-6+700, 9+100-9+400, 10+200-10+900, 13+500-13+967, łącznicach, rondzie zachodnim oraz wschodnim i drodze powiatowej DP 2305W w obrębie węzła Mława Północ po stronie prawej trasy głównej, drogi powiatowej DP 2327W w obrębie obiektu WD-8.6. i drodze gminnej DG 230905W;
 • Prace związane z budową przepustów P-1, P-3, P-13, P-16, P-37, P-38, P-45, P-46, P-48, P-49, P-94,  (wykop, ławy, montaż/zasypki);
 • Wykonywane było także bieżące utrzymanie oznakowania budowy, hałdowania i pryzmowania materiałów przeznaczonych na tę budowę na placu;
 • Rozpoczęto układanie warstwy mrozoochronnej C1,5/2 na DS1, DS6 i DS9-10;
 • Rozpoczęto także układanie warstwy podbudowy zasadniczej C90/3 na DS1, DS6, DS9 i DS10;
 • Roboty przygotowawcze do wymiany gruntu.

Roboty mostowe: 

 • Obiekt PZMp-0.3a - wykop; warstwa wyrównawcza; ława fundamentowa; montaż ram; izolacja cienka; papowanie styków; zasypka przepustów; warstwa wyrównawcza i zbrojenie płyty dennej wlotu.
 • Obiekt PZMp-0.3a - betonowanie fundamentu pod bariery drogowe.
 • Obiekt WD-0.9 - beton fundamentu podpory P-1; Beton słupów P-2 i P-3; deskowanie słupów P-3 i P-4; izolacja fundamentów P-1, P-2, P-3 i P-4; zasypka fundamentów podpór P-1, P-2, P-3 i P-4; zbrojenie podpór P-1 i P-4; zbrojenie fundamentów P-1 i P-4.
 • Obiekt PZM-1.1 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę denną; zasypka przepustu; montaż zbrojenia i szalowanie płyty zespalającej; szalowanie i betonowanie skosów skrzydełek.
 • Obiekt PZM-1.1a przygotowanie szalunków pod beton wyrównawczy płyt przejściowych; betonowanie warstwy wyrównawczej płyty przejściowej; betonowanie płyty przejściowej (str. PN i PD).
 • Obiekt PZMp-2.6 - betonowanie warstwy wyrównawczej pod płytę denną; montaż zbrojenia skrzydełek i płyty zespalającej.
 • Obiekt PZMp-2.9 - rozszalowanie skrzydełek i płyty zespalającej; betonowanie płyty dennej.
 • Obiekt PP-3.2 - beton ścian (str. prawa); montaż prefabrykatów skrzynkowych (str. prawa); izolacja podwaliny wylotu (str. prawa); wykonanie podlewki pod prefabrykatami skrzynkowymi; izolacja cienka powłokowa pyty dennej.
 • Obiekt WD-3.7 - zbrojenie fundamentu podpory P-1, P-2 i P-3; beton fundamentu P-1, P-2 i P-3; zbrojenie słupów podpory P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PP-4.5- beton wyrównawczy; zbrojenie płyty dennej JP; beton płyty dennej (jezdnia prawa i lewa); zbrojenie płyty dennej (jezdnia lewa); zbrojenie ścian i płyty dennej wlotu; beton płyty dennej wlotu.
 • Obiekt WD-6.1- montaż wpustów - sączków; beton ustroju nośnego; izolacja słupów podpór P-1 i P-3; sprężenie ustroju nośnego; demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego; wykonanie podwaliny i wykopu pod mury oporowe przy P-1 i P-3.
 • Obiekt PZMp-6.5 - betonowanie płyty zespalającej oraz skrzydeł lotu i wylotu; zasypki przepustu; betonowanie fundamentu + gzyms wlotu i wylotu. 
 • Obiekt WS-8.6 - beton fundamentu podpory P-1, P-2 i P-3; zbrojenie fundamentu P-1, P-2 i P-3; montaż zbrojenia podpory P-2 i P-3; beton podkładowy fundamentów podpór P-1 i P-3; kucie głowic pali na podporze P-1.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - beton korpusu podpory P-2 (strona prawa); montaż deskowania i zbrojenia korpusu podpory P-1 (strona prawa i lewa); demontaż deskowania korpusu podpory P-2 (strona prawa i lewa).
 • Obiekt WS-9.6 - montaż murów oporowych + zasypka; drenaż odwodnienia zasypki P-1 i P-2; montaż prefabrykatów; zbrojenie i betonowanie zamków uciąglających; uszczelnienie prefabrykatów; izolacja z papy termozgrzewalnej. 
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż deskowania korpusu podpory P-1 (strona prawa i lewa) i P-2 (strona lewa); montaż zbrojenia korpusu podpór P-1 (stroma prawa i lewa) i P-2 (strona prawa); izolacja cienka powłokowa na fundamentach podpory P-1 i P-2; beton korpusu podpory P-1 (strona lewa) i P-2 (strona lewa); demontaż deskowania korpusu podpory P-1 (strona lewa) i P-2 (strona lewa).
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - wykop pod ławę fundamentową.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - wykop między palami; wykonanie dodatkowych pali na podporach P-1 i P-2; Kucie pali na podporach P-1 i P-2; skucie głowic pali na podporze P-2.

01.08.2020r.-31.08.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD.5 ok km 1+650;
 • KD.34 ok km 13+400;
 • KD.39 ok km 13+350;
 • KD.40 ok km 13+350;
 • KD.41 ok km 13+350;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Melioracja:

 • Rozpoczęcie przebudowy rowu R-A-1;
 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (7);
 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (8).

Kanalizacja sanitarna:

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160-ZKS-1 km MOP-1;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 200-KS-1 ok km 8+785.

Energetyka:

 • Kolizja 1SN ok km 0+955;
 • Kolizja 1NN ok km 1+434;
 • Kolizja 1ST ok km 1+482;
 • Kolizja 3SN ok km 1+482;
 • Kolizja 3NN ok km 1+710;
 • Kolizja 4NN ok km 3+244;
 • Kolizja 4ST ok km 4+476;
 • Kolizja 5 NN ok km 4+573;
 • Kolizja 6NN ok km 6+120;
 • Kolizja WN1 ok km 10+462;
 • Kolizja 9NN ok km 13+227;
 • Kolizja 10 NN ok km 13+520;
 • Kolizja 11NN ok km 13+227.

Teletechnika:

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych: 4TT w km 1+700-2+000 i 13TT w km ok 13+400. 

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie trasy głównej w km 9+000-9+400, 10+680-11+900, 11+000-11+400, 13+050-13+200.
 • Wykonanie wykopów na trasie głównej w lokalizacjach ok. 0+900, 7+200-7+400 oraz drogi autobusowej DA1 ok km 0+500-0+900;
 • Wykopy na trasie głównej ok km 0+900, 1+320-2+500, 5+100-6+200, 7+200-7+800, 10+200-10+680, 11+400-11+500, DA1 0+500-0+900, 0+450-1+000;
 • Nasyp na trasie głównej w km 2+500-3+700, 4+600-4+900, 6+200-6+700, 9+000-9+400, 10+200-10+900, 13+300-13+967; Łącznicach Ł 1-4 Węzła Mława Wschód; drodze powiatowej DP 2305W w km 0+420-0+850; najazdy na obiekty mostowe WD-6.1 i WD-8.6; drodze gminnej DG 230902W w km 0+000-0+180, 0+250-0+500; DA1 w km 0+000-0+450, 1+000-1+800; DS1 w km 0+000-0+600; "Bypass" przy ulicy Nowowiejskiej w km ok 11+400 TG;
 • Prace związane z budową przepustów: P-3, P-7, P-10, P-52, P-60, P-91, P-97, P-98, P-99, P-121, P-123, P-125, P-126 (wykop, ławy, montaż/zasypki);
 • Bieżące utrzymanie oznakowania budowy, hałdowania i pryzmowania materiałów przeznaczonych na budowę na placu składowym, utrzymanie drogi dojazdowej do placu;
 • Rozpoczęto wykonywanie warstwy mrozoochronnej na trasie głównej w km 5+100-6+000;
 • Wymiana gruntu w km 3+125-3+253, 8+800-9+000, 13+025-13+090; 

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZMp-0.3a - zbrojenie i betonowanie płyty dennej wlotu; zbrojenie i betonowanie skrzydełek i płyty zespalającej; beton wyrównawczy płyt przejściowych; zbrojenie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-0.9 - beton słupów P-1 i P-4; zbrojenie i szalowanie słupów P-1; rusztowanie pod oczepy P-1 i P-4.
 • Obiekt PZM-1.1 - betonowanie skrzydełek i płyty zespalającej; izolacja i zasypka skrzydełek; beton wyrównawczy płyt przejściowych; zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.
 • Obiekt PZMp-2.6 - izolacja i zasypka skrzydełek; beton wyrównawczy płyt przejściowych; zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych.
 • Obiekt PZMp-2.9 - zasypka skrzydełek.
 • Obiekt PP-3.2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian i stropu wylotu; izolacja papą termozgrzewalną prefabrykatów od strony zasypowej; zasypki za ścianami podpór; izolacja cienka prefabrykatów od strony zasypowej.
 • Obiekt WD-3.7 - izolacja powłokowa fundamentów; zasypka fundamentów; betonowanie słupów P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie ścian i płyty dennej wlotu i wylotu; beton płyty dennej wlotu i wylotu; beton ścian.
 • Obiekt WD-6.1-  mury oporowe z gruntu zbrojonego.
 • Obiekt WS-8.6 - beton słupów P-1, P-2 i P-3; zasypki fundamentów P-1, P-2 i p-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż zbrojenia i deskowania ścian bocznych podpór P-1, P-2 strona prawa/lewa; beton ścian bocznych P-1 i P-2 strona lewa; demontaż deskowania korpusu P-1 strona lewa; montaż zbrojenia, deskowania i betonowania  korpusu P-1 strona prawa; betonowanie ciosów P-1 i P-2 strona prawa/lewa; montaż łożysk P-1 i P-2; montaż zbrojenia i deskowania poprzecznic P-1 i P-2 strona prawa/lewa etap I; zasypka inżynierska przy fundamencie P-1 warstwa 1 oraz P-2 warstwa 1-3.
 • Obiekt WS-9.6 - montaż murów oporowych i zasypka. 
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż deskowania i betonowania korpusu P-2 strona prawa; montaż zbrojenia ściany bocznej P-1 stron prawa oraz P-2 strona prawa/lewa; demontaż deskowania korpusu P-2 strona prawa; zasypka inżynierska fundamentu podpory P-1 i P-2 warstwy 1-3; beton ciosów P-2 strona prawa/lewa; montaż łożysk na podporach P-1 i P-2.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - wykop pod ławę fundamentową; beton podkładowy pod ławę fundamentową; montaż brojenia płyty fundamentowej - jezdnia lewa; betonowanie płyty fundamentowej - jezdnia lewa; deskowanie ścian i płyty nośnej - jezdnia lewa; montaż zbrojenia fundamentu skrzydła P-1 jezdnia prawa; montaż zbrojenia płyty fundamentowej - jezdnia prawa; beton podkładowy pod skrzydła P-1 i P-2; montaż zbrojenia ławy fundamentowej - jezdnia prawa.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - wykonanie betonu podkładowego pod fundamenty P-1 i P-2.

01.09.2020r.-30.09.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD.5 ok km 1+650;
 • KD.6 ok km 1+650 (MOP-II); 
 • KD.7 ok km 1+650 (MOP-I);
 • KD.34 ok km 13+400;
 • KD.39 ok km 13+350;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Wod-Kan:

 • Przełączenie kolizji PW-2 w km ok 4+450;
 • Przełączenie kolizji PW-3 w km ok 4+580;
 • Przełączenie kolizji PW-9 w km ok 13+150;
 • Rozpoczęcie montażu rur przewodowych PW w ok ok 6+100.

Melioracja:

 • Kontynuacja przebudowy rowu bez nazwy (8);
 • Rozpoczęcie przebudowy koryta rzeki Giedniówka.

Kanalizacja sanitarna:

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160-ZKS-1 km MOP-1;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 200-KS-1 ok km 8+785.

Energetyka:

 • Kolizja 6 SN ok km 4+476; 
 • Kolizja 10SN ok km 12+540; 
 • Kolizja 9NN ok km 13+227; 
 • Kolizja 10NN ok km 13+520; 
 • Kolizja 11NN ok km 13+227; 
 • Kolizja 12NN ok km 0+931. 

Teletechnika:

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych: 2TT w km 1+700-2+500; 4TT w km 1+700-2+000; 6TT w km ok 3+250; 13TT w km ok 13+400.

Roboty drogowe: 

 • Odhumusowanie trasy głównej w km 13+050-13+200.
 • Wykonanie wykopów na trasie głównej w km 1+320-2+500; 6+100-6+200; 7+200-7+800; 8+400; 10+200-10+680; 11+400-11+500; 11+500; 13+050-13+200 oraz w km ZR-17 i ZR-18.
 • Wykonanie nasypu na trasie głównej w km 0+050-0+400; 2+500-3+700; 2+600-4+000; 6+100-6+200; 9+000-9+380; 10+880-10+900; 11+000-11+150; 13+300-13+600; 13+700-13+967; Łącznicach Ł1/2, Ł2/2, Ł3/2, Ł4/2, najazd WD-6.1; na drodze powiatowej DP 2305W w km 0+420-0+850, drodze powiatowej DP 2305W + rondo; na drodze serwisowej DS1 w km 3+000-4+000 oraz na górnej warstwie nasypu trasy głównej w km 0+200-0+400, 4+400-5+000.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej na trasie głównej w km 2+000-2+500; 5+100-6+000.
 • Rozpoczęto wykonywanie stabilizacji C6/6 w km 0+400-0+850, 4+400-5+000, 5+800-6+000.
 • Prace związane z wymianą gruntu w km ok 8+900.
 • Prace związane z budową przepustów P-31, P-32, P-97, P-98, P-99, P-105, P-108, P-113, P-115, P-128, P-133, P-137, P-138, P-141, P-142, P-143 (wykopy, ławy, montaż/zasypka).
 • Prace związane z drenażem w km ok 0+030, 0+945, 1+035, 1+620, 1+165, 1+807, 1+810, 2+110, 9+920, 9+930, 10+150, 10+155, 10+445, 10+819 (wykop, podsypka, montaż/zasypka).
 • Prace przy uzbrojeniu MOP Pepłowo I, MOP Pepłowo II.
 • Prace związane z budową obiektów inżynierskich PZMp-0.3, PZM-1.1, PZMp-2.6, PZMp-6.5, PZMp-11.9. 
 • Rozbiórki budynków w km 0+000-13+967.

Roboty mostowe:

 • Obiekt PZMp-0.3a - montaż zbrojenia płyty przejściowej; szlifowanie płyty zespalającej i przejściowej; układanie papy termozgrzewalnej na płycie zespalającej i przejściowej; ułożenie betonu ochronnego na płycie zespalającej i przejściowej.
 • Obiekt WD-0.9 - montaż podparcia i deskowanie oczepów P-1 i P-4; zbrojenie oczepów P-1 i P-4; beton oczepu i skrzydeł podpory P-1 i P-4; demontaż rusztowania i deskowania oczepu podpory P-1; montaż podparcia poprzecznicy ustroju nośnego podpora P-2.
 • Obiekt PZM-1.1 - betonowanie płyty przejściowej; szlifowanie płyty zespalającej i przejściowej; izolacja płyty zespalającej i przejściowej; ułożenie betonu ochronnego na płycie zespalającej i przejściowej.
 • Obiekt PZMp-2.6 - szlifowanie i izolacja płyty zespalającej i przejściowej; izolacja płyty zespalającej i przejściowej; ułożenie betonu ochronnego na płycie zespalającej i przejściowej.  
 • Obiekt PP-3.2 - zasypka za ścianami podpór; beton płyty zespalającej pod jezdnią prawą; beton wyrównawczy pod płyty przejściowe pod jezdnią prawą; zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych i gzymsu jezdnia prawa; przygotowanie powierzchni betonowej płyty zespalającej pod izolację z papy termozgrzewalnej j. prawa.
 • Obiekt WD-3.7 - montaż podparcia oczepów P-1 i P-3 oraz zbrojenie i deskowanie oczepu P-1; montaż deskowania i zbrojenia oczepu i skrzydeł podpory P-3; rozpoczęcie montażu elementów deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt PP-4.5 - montaż prefabrykatów pod jezdnią prawą i lewą; prace porządkowe i przygotowawcze ( zaślepienie otworów po ściągach); izolacja cienka części dolnej ścian podpór; zasypka wykopów; zbrojenie i deskowanie ścian skrzydeł i gzymsu j. lewa. 
 • Obiekt WD-6.1- mury oporowe z gruntu zbrojonego; prace porządkowe i przygotowawcze do wykonania iniekcji kanałów sprężających; iniekcja kanałów kablowych ustroju nośnego. 
 • Obiekt WS-8.6 - zbrojenie i deskowanie oczepów P-1 i P-3; betonowanie oczepu podpory P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - deskowanie i betonowanie skrzydła P-1; platforma pod pracę dźwigu do montażu belek typu T; zasypka inżynierska -ławy fundamentowe P-1 i P-2; montaż belek typu T j. prawa/lewa; montaż zbrojenia poprzecznic ustroju nośnego j. prawa/lewa; montaż deskowania j. prawa/lewa.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - zbrojenie i szalowanie poprzecznic P-1 i P-2 oraz betonowanie poprzecznicy P-1; montaż zbrojenia poprzecznic podpory P-2 j. prawa/lewa; beton poprzecznic podpory nr 2 j. prawa/lewa; montaż belek typu T j. prawa/lewa; beton ściany bocznej podpory P-2 j. prawa; montaż deskowania ściany bocznej podpory P-2 j. prawa; deskowanie ścian bocznych P-2 j.lewa i P-1 j. prawa; betonowanie ściany bocznej P-1 j. prawa i  P-2 j. lewa; deskowanie ściany bocznej P-1 j. lewa; beton ściany bocznej P-1; montaż deskowania i zbrojenia ustroju j. prawa/lewa.
 • Obiekt WD-11.5 - wykop pod fundament i mury oporowe P-1.
 • Obiekt PZMp-11.9 - zbrojenie płyty dennej; betonowanie płyty dennej; zbrojenie płyty zespalającej; zbrojenie skrzydełek. 
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - deskowanie ścian i płyty nośnej j. lewa; betonowanie fundamentów skrzydeł P-1 i P-2 j.l ewa; beton podkładowy P-1 i P-2 j. lewa; montaż zbrojenia płyty i ścian j. lewa; beton fundamentu P-1 i P-2 i fundament skrzydła P-1 j.prawa; beton fundamentu skrzydło P-2 j. prawa; betonowanie podpór P-1 i P-2 i ustroju nośnego j. lewa; izolacja cienka fundamentów j. prawa/lewa; montaż zbrojenia ściany podpory P-1 i P-2 j. prawa; montaż deskowania ścian j. prawa; deskowanie płyty ustroju nośnego j. prawa.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż zbrojenia fundament P-1 j. prawa/lewa; montaż zbrojenia fundament P-2 j. prawa/lewa; montaż zbrojenia fundamentu skrzydła j. prawa; betonowanie fundamentu P-2 j. prawa/lewa; beton fundamentu podpory P-2 j. prawa/lewa.

01.10.2020r.-31.10.2020r.  

Kanalizacja deszczowa:

 • KD.4 ok km 1+280;
 • KD.5 ok km 1+650; 
 • KD.6 ok km 1+650 (MOP-II);
 • KD.7 ok km 1+650 (MOP I);
 • KD.10 ok km 2+700;
 • KD.10a ok km 2+700;
 • KD.12 ok km 3+380;
 • KD.13 ok km 4+400;
 • KD.14 ok km 4+850;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Zbiorniki retencyjne:

 • ZR-2 ok km 0+390;
 • ZR-3 ok km 1+220;
 • ZR-10 ok km 6+475;
 • ZR-12 ok km 9+000;
 • ZR-14 ok km 9+500;
 • ZR-15 ok km 10+900;
 • ZR-17 ok km 13+420;
 • ZR-18 ok km 13+420.

Wod-Kan:

 • Przełączenie kolizji PW-4 ok km 6+100.

Melioracja:

 • Kontynuacja przebudowy rowu bez nazwy (8);
 • Kontynuacja przebudowy koryta rzeki Giedniówka.

Kanalizacja sanitarna:

 • Wykonanie pompowni KS-1 wraz z uzbrojeniem - 04.11.2020 planowany rozruch pompowni wraz z przełączeniem kolizji;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160-ZKS-1 km MOP-1;

Energetyka:

 • Kolizja 2NN ok km 1+650;
 • Kolizja 4aSN ok km 4+476;
 • Kolizja 6SN ok km 9+480;
 • Kolizja 9NN ok km 13+227;
 • Kolizja 10SN ok km 12+540;
 • Kolizja 10NN ok km 13+520;
 • Kolizja 11NN ok km 13+227;
 • Kolizja 12NN ok km 0+931.

Teletechnika:

 • Przebudowa kolizji teletechnicznych 6TT w km 3+250.

Roboty drogowe: 

 • Wykonanie wykopów na trasie głównej w km 7+200-7+800, 10+200-10+680, 11+200-11+500, 11+400-11+500, 13+050-13+200 oraz wykopy na zbiornikach retencyjnych w lokalizacjach ZR-2, ZR-3, ZR-14, ZR-15.
 • Wykonanie nasypu na trasie głównej w km 3+850-3+975, 3+850-4+100, 9+00-9+380, 10+880-10+900, 11+000-11+150, 11+900-12+200, 12+680-13+050, 13+600-13+900 i GWN TG w km 1+025-1+175, 2+500-2+750, 2+200-3+600, 9+620-9+975 oraz na drodze gminnej DG 230905W.
 • Rozpoczęto wykonywanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 na trasie głównej w km 0+050-0+400,0+860-1+025, 1+460-2+000, 2+000-2+200, 2+150-2+500, 2+900-3+200, 3+220-3+600, 3+600-3+800, 9+600-10+000.
 • Prace związane z wymiana gruntu w km TG 8+900.
 • Prace związane z budową przepustów P-24, P-28, P-48, P-50, P-62, P-115, P-156, P-163, P-183.
 • Prace związane z drenażem.
 • Prace związane z budowa obiektów inżynierskich PZMp-6.5, PZMp-11.9. 
 • Roboty utrzymaniowe.

Roboty mostowe:

 • Obiekt WD-0.9 - demontaż rusztowania i deskowania oczepu podpory P-1; montaż podparcia poprzecznic ustroju nosnego P-1 - P-4; betonowanie ciosów podłożyskowych P-1 i P-2; beton ciosów podłożyskowych P-3 i P-4; montaż łożysk elastomerowych; zbrojenie i deskowanie poprzecznicy ustroju nośnego nad podporą P-1 i  P-2; beton poprzecznicy ustroju nośnego nad P-2; zbrojenie i deskowanie poprzecznic ustroju nośnego nad podporami P-3 i P-4; beton poprzecznic ustroju nośnego nad podporami P-3 i P-4. 
 • Obiekt PP-3.2 - przygotowywanie pow. betonowej płyty zespalającej pod izolację z papy termozgrzewalnej j. prawa; izolacja płyty zespalającej z papy termozgrzewalnej j. prawa; izolacja cienka płyt przejściowych j. prawa; beton ochronny izolacji j. prawa.
 • Obiekt WD-3.7 - montaż deskowani zbrojenia oczepu i skrzydeł podpory P-3; montaż elementów deskowania ustroju nośnego; betonowanie oczepu i skrzydeł podpory P-1; beton oczepu i skrzydeł podpory P-3; beton ciosów podłożyskowych P-1 - P-3; montaż podparcia deskowania ustroju nośnego; demontaż podparcia oczepu podpory P-3; montaż łożysk P-1 - P-3
 • Obiekt PP-4.5 - zasypka wykopów; zbrojenie i deskowania ścian skrzydeł i gzymsu j. lewa; deskowanie i montaż zbrojenia ścian skrzydeł przy j. prawa; beton ścian wylotu przy jezdni lewej; izolacja z papy termozgrzewalnej na stykach prefabrykatów; izolacja cienka prefabrykatów od str. zasypowej. 
 • Obiekt WD-6.1deskowanie i betonowanie wnęk dźwigarów ustroju nośnego. 
 • Obiekt PZD-7.5 - wykopy pod fundamenty podpór P-1, P-2 i P-3; beton podkładowy pod fundamenty P-1, P-2 i P-3; zbrojenie fundamentów P-1 i P-3 od strony Gdańska.
 • Obiekt WS-8.6 - montaż rusztowania  ustroju nośnego; montaż platformy pod rusztowanie ustroju nośnego; betonowanie ciosów podłożyskowych P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż deskowania ustroju strona prawa i lewa; beton ustroju nośnego j. prawa; zasypka mostowa za podporą nr 2  warstwa 6 i 7.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - montaż deskowania i zbrojenia ustroju strona prawa i lewa; beton ustroju nośnego strona prawa; beton ustroju strona lewa.
 • Obiekt WD-11.5 - wykop pod fundament i mury oporowe podpory nr 1 i nr 2; beton podkładowy pod fundament podpory nr 1; montaż zbrojenia fundamentu podpory nr 1; montaż zbrojenia fundamentu podpory P-2; beton fundamentu podpory P-1; montaż zbrojenia korpusu podpory nr 1; montaż zbrojenia korpusu podpory nr 2.
 • Obiekt PZMp-11.9betonowanie płyty zespalającej; betonowanie płyty przejściowej; zbrojenie płyty przejściowej; szalowanie i betonowanie gzymsów i fundamentu pod bariery drogowe; betonowanie skrzydeł wlotu/wylotu; betonowanie gzymsów.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - deskowanie ścian i płyty nośnej j. prawa; montaż zbrojenia ściany  i płyta ramy j. prawa; montaż zbrojenia i deskowania skrzydła podpory P-1 j. lewa; betonowanie ścian i płyty ustroju nośnego j. prawa; betonowanie skrzydełka podpory P-1 i P-2  j. lewa; montaż zbrojenia skrzydła podpory P-1 j. prawa; montaż deskowania skrzydła podpory P-2 j. prawa; betonowanie  skrzydła podpory P-2 j. prawa.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż zbrojenia fundamentu skrzydła podpory P-2 j. prawa/lewa; beton fundamentów skrzydeł P-1 i P-2 j prawa/lewa; przygotowanie platformy pod ustrój nośny j. prawa; montaż zbrojenia skrzydełka P-1 i P-2 j. prawa; zasypka ław fundamentowych podpory P-1 i P-2.

czw, 09/04/20

Archiwum z Postępu Robót

Script logo