Loga UE

/ Postęp robót

16.03.2018r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
19.03.2018r. Przeprowadzono Audyt BRD.
22.05.2018r.

Wykonawca złożył do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ciechanowie wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku. Otrzymano pozytywną decyzję.

29.05.2018r. Wykonawca złożył wniosek do PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, o wydanie opinii dotyczącej odstępstwa od wymogów Ustawy o transporcie kolejowym dla Mławskiej Linii Wąskotorowej. Otrzymano pozytywna opinię.
14.08.2018r. Wykonawca złożył do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17.10.2018r. Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
30.11.2018r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa na wybudowanie węzła drogowego "Mława Północ".
18.01.2019r. Wykonawca uzyskał Pozwolenie wodno - prawne od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
22.01.2019r. Wykonawca otrzymał od Wójta Gminy Wieczfnia Kościelna decyzję zezwalającą na wycinkę 310 drzew rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 na terenie Wieczfni Kościelnej. Wykonawca prace związane z wycinką drzew rozpocznie 28.01.2018r., planowany termin zakończenia wycinki to 17.02.2019r. Prace porządkowe związane z wywiezieniem drzew oraz uprzątnięciem terenu zostaną zakończone najpóźniej do dnia 31.03.2019r.
04.02.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa w zakresie klasy cementu.
28.02.2019r. Wycięto drzewa w przyszłym pasie drogowym S7 na odcinku 0+000 - 0+338 na terenie gminy Wieczfnia Kościelna. Trwają prace porządkowe związane z usunięciem drzew, krzaków i innych pozostałości po wycince.
28.02.2019r. Wykonawca zakończył wycinkę drzew na terenach Lasów Państwowych.
16.04.2019r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa dla terenu kolejowego.
29.04.2019r. Wykonawca uzyskał z RDOŚ decyzję znak WOOŚ-II.420.503.2018.PKR.10 dla obszarów wykraczających poza "linie określone DUŚ", zawierającą rygor natychmiastowej wykonalności.
07.05.2019r. Zakończono prace porządkowe po wycince drzew znajdujących się w pasie drogowym drogi krajowej nr 7.
31.05.2019r. Sprawdzono i oczyszczono teren pod względem występowania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Teren sprawdzono w zakresie km. 0+000 do 0+338, 7+150 do 7+950, 8+750 do 8+900.
10.06.2019r.- 14.06.2019r.  Wykonano karczowanie pni drzew na terenach Lasów Państwowych - uporządkowanie wykarczowanych terenów planowane jest na przełomie miesiąca lipca/sierpnia.
13.11.2019r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Postanowienie Nr WOŚ-II.4222.19.2018.MBR.8 o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i określił warunki realizacji.
06.03.2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla inwestycji pn.:"Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)", na odcinku Napierki-Mława.
Script logo