Loga UE

/ 2021

01.01.2021r.-31.01.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.39 w km ok13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-6 w km ok 3+000;
 • ZR-14 w km ok 9+500;
 • ZR-15 w km ok 10+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516.

Branża drogowa:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w lokalizacji ok 13+400;
 • Wykonanie wykopów na ZR-6;
 • Montaż barier ochronnych Węzeł Mława-Wschód;
 • Frezowanie nawierzchni w lokalizacji DW 544;
 • Wprowadzenie TOR na drodze wojewódzkiej nr 544 („baypas”), związanego z budową obiektu WD-13.3. 

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 - demontaż deskowania ustroju nośnego; wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-6.1 - prace przygotowawcze pod papę termozgrzewalną - płyta ustroju nośnego.
 • Obiekt PZD-7.5 - zasypka wykopów P-1, P-2 i P-3.
 • Obiekt WD-8.6 - zasypka inżynierska za podporą P-1.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 - zasypka za podporą P-1 i P-2; drenaże za podporami P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 -  wykonanie zasypek ław fundamentowych; montaż deskowania oczepu P-1 i P-3; montaż zbrojenia oczepu P-1 i P-3; betonowanie oczepu P-1.
 • Obiekt WD-13.3 - wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3; montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; beton podkładowy pod ławy fundamentowe podpór P-2 i P-3.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - demontaż deskowania ścian i stropu jezdni lewej; deskowanie ściany bocznej podpory P-2 JP; montaż zbrojenia skrzydła podpory P-1 JL; betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JP.

01.02.2021r.-28.02.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.11 w km ok 2+971;
 • Budowa KD.21e w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21f w km ok 9+582;
 • Budowa KD.21g w km ok 9+627;
 • Budowa KD.21h w km ok 9+654;
 • Budowa KD.22 w km ok 9+455;
 • Budowa KD.39 w km ok 13+500;
 • Budowa wpustów – drogowych – km 0+000 – 13+800 T.G.,

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-I.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-5 w km ok 2+700
 • ZR-6 w km ok 3+000;
 • ZR-14 w km ok 9+500;
 • ZR-15 w km ok 10+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516. 

Branża drogowa:

 • Roboty utrzymaniowe DK7;
 • Wykonanie wykopów na TG w km 13+050-13+200;
 • Wykonanie wykopów na ZR-5;
 • Wycinka drzew i krzewów (uzupełniające).

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 wykonanie wykopów pod mury oporowe P-1; wzmocnienie podłoża pod mury oporowe P-1.
 • Obiekt PP-4.5 - beton płyt przejściowych.
 • Obiekt PZD-7.5 podwalina pod mury oporowe od strony W-wy (etap 1); montaż konstrukcji stalowej.
 • Obiekt WD-8.6 zasypka inżynierska za podporą P-1; montaż muru oporowego za podporą P-1; beton fundamentów murów oporowych za podporą P1 - etap I; montaż muru oporowego za podporą P-3.
 • Obiekt WS-9.6 deskowanie i rusztowanie pod gzymsy murów oporowych; beton podkładowy pod gzymsy murów oporowych.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia i deskowania oczepu podpory P-3; beton oczepu i ścian bocznych podpory P-3; beton ciosów podłożyskowych podpór P-1, P-2 i P-3; demontaż deskowania oczepu podpory P-3; budowa platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WD-13.3 montaż zbrojenia fundamentów P-2 i P-3; betonowanie i deskowanie ławy fundamentowej podpory P-2; wykopy i wymiana gruntu pod ławę fundamentową podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 betonowanie skrzydła podpory P-1 i P-2 JL.

01.03.2021r.-31.03.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.1 w km ok 0+280;
 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD.9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD.25 w km ok 10+180;
 • Budowa KD.26 w km ok 10+180;
 • Budowa KD.39 w km ok 13+500;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

·       Umocnienie rowu R-M41.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-5 w km ok 2+700
 • ZR-8 w km ok 4+518;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

·       Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 4+900-8+000.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km TG 6+150-6+250, TG 7+500-7+800, TG 8+600-8+800, TG 11+500-11+700, TG 13+200-13+400, TG 7+800-13+400; 
 • Wykonanie nasypu: TG 3+750-3+800, TG 9+000-9+600, TG 10+700-10+900, TG 13+600-13+968 oraz w lokalizacjach DW 544, DW 615, DG 230905W, DP 2307W. Górna warstwa nasypu TG 3+750-3+800;
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km TG 3+750-3+800, 6+450-6+700;
 • Warstwa mrozoochronna w lokalizacji DS.13 w km 0+300-0+350;
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG 0+200-4+000P;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w km DA1 0+265-0+835, DA1 1+330-1+450;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W, 5 cm w DA1 0+260-0+830, DA1 1+340-1+565, DA1 1+790-2+145;
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Roboty utrzymaniowe.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -  zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny murów oporowych P-1 i P-4; wykonanie murów oporowych P1 i P4 wraz z zasypką; zasypka fundamentów podpory P2 i P3; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji.
 • Obiekt WD-3.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie podwaliny murów oporowych P-1 i P-3; wykop i wzmocnienie podłoża pod mury oporowe P-3; izolacja cienka podpór P-2 i P-3; zasypka fundamentu podpory P-2; zasypka murów oporowych P-1 i P-3; iniekcja kanałów kablowych ustroju nośnego.
 • Obiekt PP-4.5 - zbrojenie gzymsów i doświetlenia w pasie dzielącym; deskowanie gzymsów i doświetlenia; betonowanie zwieńczenia prefabrykatów - wlot i wylot  wraz z tzw. świetlikiem; przygotowanie płyty zespalającej pod wykonanie izolacji.
 • Obiekt WD-6.1 zbrojenie, deskowanie i betonowanie gzymsów murów oporowych P-1 i P-3; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych.
 • Obiekt PZD-7.5 zbrojenie i szalowanie wieńców na podporze P-1 etap1 oraz betonowanie wnęk na połączeniu konstrukcji stalowej i żelbetowych podpór; montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; zbrojenie, szalowanie i betonowanie podwalin murów oporowych; drenaż za podporami P-1 i P-3.
 • Obiekt WD-8.6  montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; beton fundamentu muru oporowego przy P-1 i P-3  etap 2 i etap 3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 - zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianek zaplecznych P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 budowa platformy pod rusztowanie deskowania ustroju nośnego; montaż deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 - zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; beton podkładowy pod płyty przejściowe podpory P-1 i P-2; betonowanie płyt przejściowych za podporą P-2.
 • Obiekt WD-13.3 - wymiana gruntu pod ławę fundamentową podpory P-1; beton podkładowy pod fundament podpory P-1; beton ławy fundamentowej P-1 i P-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie słupów P-1 i P-3; izolacja cienka ławy fundamentowej podpory P-3; zasypka ławy fundamentowej podpory P-1; montaż zbrojenia i deskowania oraz betonowanie oczepu podpory P-3; montaż deskowania i zbrojenia oczepu podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; betonowanie progu odwodnienia zasypki za podporą P-1 i P-2; montaż rur odwodnienia i folii kubełkowej za podporą P-2; montaż taśm dylatacyjnych pionowych na podporze P-1.

01.04.2021r.-30.04.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.1 w km ok 0+280;
 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD.7 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.9 w km ok 2+750;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Umocnienie rowu R-M41;
 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (9).

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-7 w km ok 3+950;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900;
 • ZR-19 w km ok 13+516. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650;
 • Przebudowa wodociągu PW-8 w km ok 12+775 (przełączono 28.04.2021);
 • Przebudowa wodociągu PW-10 w km ok 13+150.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 41+050-1+900, 6+040-6+160.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na TG w km 6+900-7+000, 7+500-7+900, MOP-I;
 • Wykonanie nasypu na TG w km 9+300-9+400, 9+400-9+600, 12+775-12+900, DP 230902W, DP 2307W, DW 544, DW 615, MOP-I oraz GWN w km 11+925-12+175;
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 6+150-6+250, 6+700-6+900 8+400-8+700, 9+975-10+300, 10+300-10+675, 11+925-12+780, 13+185-13+350, 13+850-13+968;
 • Warstwa mrozoochronna w km 6+160-6+275, 8+625-8+700, 10+075-10+150, 10+400-10+700, 12+175-12+275, 13+185-13+400, 13+580-13+650;
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG w km 0+075-3+500, 3+600-4+140 4+350-6+200, DP 2305W;
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w km DA.1 0+870-1+330, 1+060-1+120;
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w km DA.1 0+830-1+060, 1+120-1+330, 1+565-1+790;
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 w km 2+085-2+421, 2+241-3+330, 3+330-3+755;
 • Humusowanie skarp w km DA.1 i na TG w km 5+100-6+100, 5+500-6+000;
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Prace związane z budową przespustów P-19, P-21, P-61, P-102, P-120, P-137, P-138;
 • Roboty utrzymaniowe.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -  wykonanie murów oporowych P-1 i P-4 wraz z zasypką; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej; montaż kolektorów odwodnienia; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-4; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu.
 • Obiekt WD-3.7 zasypka murów oporowych P-1 i P-3; prace wykończeniowe dolnej części ustroju nośnego nad jezdnią prawą; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy; montaż kolektorów odwodnienia nad jezdnią prawą; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu.
 • Obiekt PP-4.5 - przygotowanie płyty zespalającej pod wykonanie izolacji; izolacja cienka płyt przejściowych; uszczelnienie styku płyty przejściowej i płyty zespalającej; przygotowanie płyty zespalającej pod izolację z papy; izolacja z papy termozgrzewalnej; beton ochronny izolacji.
 • Obiekt WD-6.1 montaż dylatacji modułowych; zbrojenie, deskowanie i betonowanie dylatacji; przygotowanie płyty ustroju nośnego pod wykonanie izolacji z papy; montaż kolektorów odwodnienia nad jezdnią prawą i lewą; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu; montaż kotew kapy chodnikowej na płycie pomostu.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; drenaż za podporami P-1 i P-3; drenaż na podporze P-2.
 • Obiekt WD-8.6  montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; iniekcja kabli sprężających ustroju nośnego; montaż deskowania wnęk bloków kotwiących- podpora P-1 i P-3; beton wnęk bloków kotwiących- podpora P-1 i P-3; montaż zbrojenia i deskowania ścianek zaplecznych podpór P1 i P3; beton ścianki zaplecznej podpory P-1 i P-3; montaż kolektora odwodnienia.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 - zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż deskowania i zbrojenia oraz betonowanie ścianki zaplecznej P-1; beton podkładowy płyty przejściowej za podporą P-2.
 • Obiekt WS-9.6 - szalowanie, zbrojenie i betonowanie zwieńczenia murów oporowych; rozbiórka rusztowania zwieńczenia murów oporowych.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2.
 • Obiekt WD-11.5 montaż rusztowania i deskowania ustroju nośnego; montaż zbrojenia ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1; beton płyt przejściowych za podporą P-1; przygotowanie  powierzchni betonowej płyty przed wykonaniem izolacji grubej pod kapami chodnikowymi.
 • Obiekt WD-13.3 - montaż deskowania i zbrojenia oczepu podpory P-1; betonowanie oczepu podpory P-1; platforma pod rusztowanie ustroju nośnego; beton ciosów podpór P-1 i P-3; montaż deskowania ustroju nośnego; montaż łożysk garnkowych; montaż zbrojenia ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 zasypka inżynierska za podporą P-1 i P-2; beton podkładowy pod płyty przejściowe za podporą P-1 i P-2; przygotowanie powierzchni betonowej płyty przed wykonaniem izolacji grubej pod kapami chodnikowymi; montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P--1 i P2 JL.

   

01.05.2021r.-31.05.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD.7 w km ok 1+650 (MOP-II);
 • Budowa KD.9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD.20 w km ok 9+080;
 • Budowa KD.21a w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21c w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21d w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21e w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21f w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21g w km ok 9+583;
 • Budowa KD.21h w km ok 9+583;
 • Budowa KD.30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD.37 w km ok 13+200;
 • Budowa KD.41 w km ok 13+350;
 • Budowa KD.42 w km ok 13+789;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 - ZKS-2 w km MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Rozpoczęcie przebudowy rowu bez nazwy (9).

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-7 w km ok 3+950;
 • ZR-13 w km ok 9+550;
 • ZR-16 w km ok 11+900. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-1 w km ok 1+650;
 • Budowa wodociągu MOP-2 w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 12+950 i MOP I km ok 1+650.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia drogowego MOP I;

·      Budowa zasilania MOP I;

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na TG w km 6+900-7+900, 7+800-8+000, 7+900-8+200, 11+500-11+800, MOP-I;
 • Wykonanie nasypu na TG w km 9+400-9+600, 10+950-11+000 oraz w km DG 230902W, DP 2305W, DW 544, DW 615, DS.5, DS.6, MOP I.
 • Górna warstwa nasypu w km TG 4+500-4+620, 8+925-9+380 JP, 9+300-9+380 JL, 9+400-9+620, 10+680-10+880 JP, 12+775-13+000, DS.6.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 4+500-4+600, 6+900-7+580 JP, 7+580-7+900 JP, 7+900-8+075, 8+125-8+375 JL, 8+075-8+375 JP, 8+925-9+380 JP, 9+497-9+620 JP, 9+975-10+400 JL, 10+400-10+880 JL, 10+675-10+880 JP, 12+780-13+000, 13+550-13+700, MOP I.
 • Warstwa ulepszonego podłoża MOP I.
 • Wymiana gruntu w km TG 10+950-11+000.
 • Warstwa mrozoochronna w km 7+125-7+225 JP, 7+900-8+075 JP, 10+400-10+500 JL, 10+500-10+675 JL, 12+175-12+275 JP, 13+580-13+650 JP.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej na odcinku TG w km 4+350-5+200, 4+600-6+000 JP, 6+000-7+500, 8+575-9+300, 10+050-10+400, 10+400-10+880,
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P w km DP 2305W 0+100-0+315, 0+450-0+750, DP 2305W 0+450-1+020, Ł1/1, R1/1, R2/1.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w km DP 2305W 0+450-0+750, Ł2/1.
 • Warstwa  scieralna z betonu asfaltowego ac 11S w km DA1 0+260-1+000, DA1 1+060-2+150.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 w km TG 1+935-0+080, 3+755-4+125.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału;
 • Prace związane z budową przespustu HDPE P157.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P6, P30, P109, P122.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P55, P77, P107.
 • Roboty utrzymaniowe.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -  wykonanie murów oporowych P-1 i P-4 wraz z zasypką; montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu; przygotowanie wnęk dylatacyjnych do montażu dylatacji modułowych; montaż kolektora pod płytą przejściową za podporą P-1; beton podkładowy pod płytę przejściową P-1 i P-4; betonowanie wnęk przy urządzeniach dylatacyjnych P-1 i P-4; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych P-1 i P-4; montaż zwieńczenia murów oporowych P-1 i P-4.
 • Obiekt WD-3.7 - zasypka murów oporowych P-1 i P-3; izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi na płycie pomostu; montaż kotew wklejanych kapy chodnikowej; prace przygotowawcze przed zabetonowaniem wnęk dźwigarów; zbrojenie, deskowanie i betonowanie wnęk dźwigarów ustroju nośnego P-1 i P-3; zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-3 etap 1.
 • Obiekt PP-4.5 - wykonanie pól referencyjnych zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowych.
 • Obiekt WD-6.1izolacja cienka płyt przejściowych; montaż krawężników kamiennych na płycie pomostu; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; zbrojenie kap chodnikowych na płycie pomostu.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betonowanie 2 etapu wieńca
 • Obiekt WD-8.6 montaż muru oporowego za podporą P-1 i P-3; montaż dylatacji modułowych; izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż kotew kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż krawężników kap chodnikowych na płycie pomostu; beton wnęk dylatacji modułowych i ścianek osłonowych na oczepach podpór P-1 i P-3; montaż zbrojenia i betonowanie płyt przejściowych za podporami P-1 i P-3; beton zwieńczenia murów oporowych podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż dylatacji modułowych; montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; beton płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; montaż krawężników kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-9.6wykonanie pól referencyjnych zabezpieczenia antykorozyjnego pow. betonowych- powłoki na chlorki.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 montaż kotew kap chodnikowych.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia i  deskowania ustroju nośnego; beton ustroju nośnego; montaż stali sprężającej; sprężenie płyty ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZp-13.0 izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż kotew kap chodnikowych; izolacja powłokowa płyt przejściowych za podporą P-1; montaż zbrojenia kap; montaż krawężników kap chodnikowych.
 • Obiekt WD-13.3 - montaż zbrojenia i deskowania ustroju nośnego.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2 JL; izolacja z papy w obrębie kap chodnikowych na płycie pomostu; deskowanie płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2 JL; beton płyty przejściowej za podporą P1 JL; montaż kotew kap chodnikowych na płycie pomostu; beton płyt przejściowych za podporą P-2 JL; beton płyt przejściowych za podporą P-2 JL; montaż krawężników kap chodnikowych.

01.06.2021r.-30.06.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD-6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD-9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD-15 w km ok 6+250;
 • Budowa KD-18 w km ok 6+500;
 • Budowa KD-20 w km ok 9+080;
 • Budowa KD-28a w km ok 10+915;
 • Budowa KD-30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD-36c w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36d w km ok 13+300;
 • Budowa KD.37 w km ok 13+200;
 • Budowa KD.42 w km ok 13+789;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z umacnianiem rowów RM-41, rowu bez nazwy 8;
 • Roboty związane z likwidacją rowów RA-1, RA, RM-41, rowu bez nazwy 2, rowu bez nazwy 7.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-7 w km ok 3+950;
 • ZR-16 w km ok 11+900. 

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-II w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 6+250-6+750, 6+750-7+200, 8+000-8+420.

 

Branża gazowa:

·      Usuniecie kolizji nr G7, G8, G9, G13, G14.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia trasa główna w km 0+960-1+890.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na TG w km 0+000-1+800, 7+200-7+500, 11+000-11+800, 11+500-11+800, MOPII.
 • Wykonanie nasypu na TG w km 10+950-11+000 oraz w lokalizacjach DW 544, DW 615, DG 230902W.
 • Górna warstwa nasypu na TG w km 13+000-13+080 JP, 13+080-13+155 JL, 10+880-10+930 JP, 13+000-13+080 JL, 13+820-13+850 JL, Łącznica R1/2.
 • Odhumusowanie w km 0+000-1+800 JL.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 6+900-7+225 JL, 8+000-2+125 JL, 10+880-10+897 JL, 11+550-11+750 JP, 11+750-11+925 JP/JL, 12+000-12+400 JL, 12+400-12+780 JL, 13+000-13+045 JL, 13+000-13+080 JP, 13+100-13+185 JP.
 • Warstwa ulepszonego podłoża MOP I.
 • Warstwa mrozoochronna C1 5/2 w lokalizacjach DS.6 i DS.13.
 • Warstwa mrozoochronna w km 7+125-7+225 JL, 7+900-8+075 JL, 11+125-11+300 JP, 11+550-11+750 JP, 11+750-11+925 JP, 12+175-12+275 JL, 12+375-12+725 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji TG 7+500-8+540 JP, 8+200-8+525 JL, 8+550-9+380 JL, 9+497-10+400 JL, DS.3, DS.5, MOPI Łącznica Ł1/2, Ł4/2, DP 2307W.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W w km DS.13 0+060-0+280, DP 2305W 0+100-0+310, DP 2305W 0+800-1+020, Ł1/1, Ł1/2, Ł3/1, Ł4/1, Ł4/2 R1/1, R2/1.
 • Warstwa  ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S w km DS.13 0+060-0+280.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego TG w km 1+275-1+935, 4+398-5+238 JP, 5+238-5+968 JP.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału; na TG w km 0+560-7+550, 10+960-11+460.
 • Prace związane z budową przespustu HDPE P168.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P40, P82, P83, P165.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P68, P69.
 • Prace związane z budową przepustów PZMp-0.3 i PZM-1.1.
 • Roboty utrzymaniowe na DK7.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.3 -  wykop pod przepust; płyta fundamentowa; montaż i izolacja prefabrykatów; montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-0.9 - montaż desek gzymsowych kap chodnikowych; zbrojenie i betonowanie zwieńczenia murów oporowych; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych; izolacja gruba ścianki zaplecznej P-1 i P-4; izolacja cienka płyt przejściowych; żywica na gzymsach murów oporowych; zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł.
 • Obiekt PZM-1.1 - wykop pod przepust; płyta fundamentowa; montaż i izolacja prefabrykatów; montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-3.7 zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki zaplecznej P-1 i P-3 etap 1 i 2; montaż dylatacji; deskowanie, zbrojenie i betonowanie dylatacji P-1 i P-3; prace przygotowawcze przed wykonaniem hydrofobizacji ustroju nośnego; montaż krawężników kamiennych.
 • Obiekt PP-4.5 - montaż balustrad na skrzydłach wlotu i wylotu; hydrofobizacja.
 • Obiekt WD-6.1zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płycie pomostu; prace przygotowawcze przed wykonaniem hydrofobizacji ustroju nośnego; montaż balustrad na gzymsach murów oporowych; deskowanie, zbrojenie i betonowanie gzymsów skrzydeł; uszczelnienie deski gzymsowej.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betonowanie 3 etapu wieńca.
 • Obiekt WD-8.6 montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płycie pomostu; beton gzymsów skrzydełek P-3.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż krawężników kap chodnikowych; montaż desek gzymsowych; beton kap chodnikowych.
 • Obiekt WS-9.6nawierzchnia z żywic na zwieńczeniach murów oporowych.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 zasypka inżynierska za podporami P-1 i P-2; montaż krawężników kap chodnikowych; beton podkładowy płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; montaż zbrojenia płyt przejściowych za podporą P-1 i P-2; beton płyt przejściowych za podporą P-2.
 • Obiekt WD-11.5 demontaż deskowania i rusztowania ustroju nośnego; iniekcja kanałów kabli sprężających; beton ścianek zaplecznych podpór P-1 i P-3, etap 1.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż deski gzymsowej; betonowanie kap chodnikowych JP/JL.
 • Obiekt WS-13.3 - betonowanie płyty ustroju nośnego; sprężenie płyty ustroju nośnego; demontaż deskowania ustroju nośnego; iniekcja kanałów kabli sprężających; betonowanie podwaliny pod mury oporowe podpory P-3 i montaż murów oporowych; montaż murów oporowych i zasypki za podporami P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 izolacja powłokowa płyt przejściowych JL; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych na płycie pomostu; montaż deski gzymsowej.

   

01.07.2021r.-31.07.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD-6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD-9 w km ok 2+750;
 • Budowa KD-15 w km ok 6+250;
 • Budowa KD-28a w km ok 10+915;
 • Budowa KD-30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD-36a w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36b w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36c w km ok 13+300;
 • Budowa KD-36d w km ok 13+300;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z umacnianiem rowów RM-41, rowu bez nazwy 8;
 • Roboty związane z likwidacją rowów RA-1, RA, RM-41, rowu bez nazwy 2, rowu bez nazwy 7.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-7 w km ok 3+950;

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-II w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 0+350-0+800, 8+500.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów Węzeł Mława Północ;

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów trasa główna przy MOP-I i w km 0+960-1+890.

 

Branża drogowa:

 • Humusowanie skarp trasa główna w km 8+550-9+400, 12+000-12+900, 13+000-13+500, DP 2307W, DW 544.
 • Wykonanie wykopów w km 0+000-1+800, 11+000-11+125 JL, 11+125-11+450 JL, 11+550-11+800 JL oraz w lokalizacji DS1 0+450-1+040, MOP II.
 • Wykonanie nasypów w km 1+025-1+170, 11+000-11+110, 3+700-13+750 oraz w lokalizacjach DS1 0+000-4+000, DW 544, DP 23095W, DG 230902W.
 • Wykonanie Górnej Warstwy Nasypu w km 0+950-11+050, 13+650-13+800 JL, 11+050-11+110 JP, 13+650-13+800 JP, DG 23095W, DG 2309052W 0+250-0+380, DS1 0+240-0+450, DS1 1+540-1+625, DW 544 0+350-0+560, DW 544 0+060-0+150, R2/2.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej C1, 5/2 w lokalizacji DS11 0+240-0+699, DS14 0+000-0+290, DG 23095W, DS13.
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej w km 11+125-11+450 JL, 11+300-11+450 JP, 11+600-11+750 JL, 11+750-11+850 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w km 8+540-8+575 JP,10+987-11+110, 13+110-13+550 JP, 13+700-13+767, 13+853-13+968, MOP I, DM1 0+370-0+602, DM5 0+000-0+115, DM4 0+000-0+240, DM6 0+000-0+182, DG 230902W 0+275-0+475, DS14 0+240-0+699, DS11 0+240-0+699, DS6 0+580-1+743.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P w lokalizacji DP 2307W 0+415-0+550, MOP I, DM1 0+000-0+350, DM3 0+050-0+325, DM5 0+000-0+100, DM2 0+000-0+450, DM4 0+000-0+230, DS6 0+000-1+750.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 7+225-7+600 JL,  7+600-7+900 JL, 7+900-8+000 JL, 8+540-8+575 JP, 10+987-11+110 JP, 11+125-11+450 JL, 11+600-11+750 JL, 11+125-11+450 JP, 11+987-11+125 JP, 13+110-13+185 JL, 13+700-13+767 JL
 • Warstwa Ulepszonego Podłoża MOP I i MOP II.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W w lokalizacji Wjazdu awaryjnego TG 8+454, DS8 0+000-0+260, DP 2307W 0+080-0+350, DP 2307W 0+415-0+550, MOP I DM3 0+050-0+325, DM2 0+000-0+450, DM4 0+000-0+230, DM5 0+000-0+100.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji Wjazdu awaryjnego TG 8+454, DS8 0+000-0+230.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 1+160-1+415P, 1+865-1+935 JP, 5+968-6+028 JP, 6+028-6+328 JP, 6+328-6+738 JP, 6+738-7+116 JP, 7+116-7+391 JP, 7+391-8+231 JP, 8+231+8+451 JP, 8+351-8+471 JL.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału w km 0+560-7+550, 7+500-11+720,  10+960-11+460.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor  P90, P92, P93, P144, P145, P165, P166, P173.
 • Prace związane z budową poboczy TG 2+000-4+000.
 • Prace związane z budową przepustów PZMp-0.3, PZM-1.1.
 • Roboty utrzymaniowe na DK7 w km 2+000-4+500.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.3 -  montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych; wykop, odwodnienie, szalowanie i betonowanie C12/15 pod płytę denną.
 • Obiekt WD-0.9 - nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych; izolacja z papy na płycie pomostu w pasie jezdni; montaż barier ochronnych; hydrofobizacja ustroju nośnego P2-P4; wykonanie drenów odwodnienia hydroizolacji; warstwa wiążąca z asfaltu lanego; stożki nasypowe.
 • Obiekt PZM-1.1 - montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie płyt przejściowych.
 • Obiekt WD-3.7 montaż krawężników kamiennych; zbrojenie, deskowanie i beton płyt przejściowych P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej nad jezdnią prawą; zbrojenie i betonowanie kap chodnikowych nad jezdnią prawą; zbrojenie, deskowanie i betonowanie zwieńczeń murów oporowych.
 • Obiekt PP-4.5 - montaż balustrad na skrzydłach wlotu i wylotu; hydrofobizacja.
 • Obiekt WD-6.1nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych; izolacja z papy na płycie pomostu w pasie jezdni; montaż barier ochronnych; wykonanie drenów odwodnienia hydroizolacji na płycie pomostu; warstwa wiążąca z asfaltu lanego.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami.
 • Obiekt WD-8.6 nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych; papa zgrzewalna w pasie jezdni; montaż krawężników kamiennych na dojazdach do obiektu; montaż drenaży odwodnienia izolacji na płycie pomostu; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 papa zgrzewalna w pasie jezdni; montaż desek gzymsowych na skrzydłach; beton gzymsów skrzydeł podpór P-1 i P-2 JP/JL; układanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego.
 • Obiekt WS-9.6montaż balustrad na murach oporowych.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 montaż desek gzymsowych; montaż dylatacji modułowych; montaż zbrojenia kap chodnikowych; beton wnęk dylatacji modułowych; montaż desek gzymsowych, deskowania i zbrojenia gzymsów skrzydeł.
 • Obiekt WD-11.5 izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu w obrębie kap chodnikowych; montaż dylatacji modułowych; beton wnęk dylatacji modułowych; beton fundamentów murów oporowych; montaż krawężników kamiennych na ustroju nośnym; montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym; montaż zbrojenia kap chodnikowych; montaż murów oporowych i zasypka inżynierska.
 • Obiekt WS/PZp-13.0wykonanie podwaliny pod krawężnik JL; układanie asfaltu lanego JP/JL.
 • Obiekt WS-13.3 - montaż murów oporowych i zasypki za podporami P-1 i P-3; izolacja z papy termozgrzewalnej w obrębie kap chodnikowych; betonowanie ścianki zaplecznej podpory P-3 - etap 1; deskowanie i zbrojenie ścianki zaplecznej podpory P-1.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 izolacja z papy termozgrzewalnej na płycie pomostu w obrębie jezdni; betonowanie zwieńczenia skrzydeł JP/JL.

   

01.08.2021r.-31.08.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD-5 w km ok 1+650;
 • Budowa KD-6 w km ok 1+650 (MOP-I);
 • Budowa KD-19 w km ok 8+580;
 • Budowa KD-24 w km ok 9+600;
 • Budowa KD-28a w km ok 10+915;
 • Budowa KD-30 w km ok 11+500;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160–ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z przebudową i konserwacją rowu w km 0+010.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-4 w km ok 1+850;
 • ZR-12a w km ok 8+550;

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP-II w km ok 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km 0+800-1+050, 4+300-4+600, 2+300-2+600.

 

Branża energetyczna:

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów słupów Węzeł Mława Północ;

·      Budowa oświetlenia montaż fundamentów trasa główna w km 0+960-1+890 JP.

 

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km 0+850-0+950 JL; TG 11+550-11+800 JP.
 • Górna Warstwa Nasypu w km 1+025-1+175 JL; 10+950-11+110 JL; DP 2305W.
 • Humusowanie skarp w km 0+000-0+900; 6+000-7+500; 10+950-11+450; 11+500 12+000; 13+500-13+900.
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 0+000-4+000.
 • Odhumusowanie DW 544 w km 0+925-1+025.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 0+400-0+560 JL;  0+560-0+860 JL; 1+175-1+300 JL; 1+300-1+460 JL; 1+460-1+600 JL; 1+700-1+900 JL; 1+900-2+150 JL; 8+525-8+550 JL; 10+987-11+125 JL; 11+550-11+700 JL.
 • Warstwa mrozoochronna C1, 5/2 w lokalizacji  DS11 0+240-0+700; DS14 0+000-0+290; DS14 0+290-0+321; DS14a 0+000-0+030; DS14a 0+030-0+204; DS16/1 0+000-0+156.
 • Warstwa mrozoochronna w km 0+400-0+560 JL; 0+860-1+025 JL; 1+460-1+600 JL; 1+600-1+700 JL; 1+700-1+900 JL; 1+900-2+150 JL; 11+550-11+700 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DS1 0+004-0+240; DS1 1+700-2+350; DS5 0+000-1+000; DS11 0+227-0+700; DS13 0+850-1+084; DS14; DS16/1 0+000-0+156; przejazd między jezdniami TG w km 0+000-0+142.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P w lokalizacji MOP I, DM1 0+350-0+535; DM6 0+000-0+182.
 • Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W w lokalizacji DS6 0+000-0+500; MOP I, DM1 0+350-0+535, DS6 0+500-0+600; DS5 0+000-0+550; DS5 0+550-0+920; DS1 1+300-2+250.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji Rondo R2/1, DP2305W, 0+820-1+020.
 • Warstwa  ścieralna SMA 11 PMB uciąglenie 47+478-47+791; łącznica Ł1/1, Ł2/1.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w km 8+451-10+897 JP; 13+853-13+969 JP; 13+110-13+368 JP; 13+438-13+508 JP; 13+110-13+524 JL.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału TG 0+000-13+968.
 • Prace związane z budową przepustów P-86.
 • Prace związane z budową poboczy TG 1+500-2+500; TG 2+500-3+500.
 • Prace przygotowawcze związane z oznakowaniem poziomym w lokalizacji S7 0+000-4+000 JP.
 • Roboty utrzymaniowe DK7 w km ok 226+800-229+300.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PZMp-0.3 -  montaż szalunków na wylocie przepustu; betonowanie, rozszalowanie skrzydeł wylotu przepustu.
 • Obiekt WD-0.9 - montaż balustrad na gzymsach murów oporowych P-1 i P-4.
 • Obiekt PZM-1.1 - szalowanie, betonowanie płyty dennej wylotu przepustu, szlifowanie, szpachlowanie płyty zespalającej i przejściowej; zbrojenie i szalowanie wylotu przepustu.
 • Obiekt PP-3.2 - zbrojenie, betonowanie, rozszalowanie fundamentu pod bariery energochłonne; montaż balustrad na skrzydłach wylotu JP.
 • Obiekt WD-3.7 - montaż deski gzymsowej nad jezdnią lewą; izolacja cienka płyt przejściowych; zbrojenie i deskowanie gzymsów skrzydeł P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu nad jezdnią lewą; betonowanie zwieńczenia skrzydeł P-1 i P-3.
 • Obiekt PP-4.5 - zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych obiektu.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betony podkładowe pod zwieńczenia murów oporowych; zbrojenie zwieńczeń murów oporowych; montaż parasola ochronnego.
 • Obiekt WD-8.6 montaż barier ochronnych; montaż balustrad na murach oporowych przy podporach P-1 i P-3; przygotowanie pow. ustroju nośnego pod hydrofobizację.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 nawierzchnia z żywic na gzymsach skrzydeł podpór P-1 i P-2; przygotowywanie powierzchni betonowej obiektu pod hydrofobizację; montaż barier mostowych; montaż kotew barier ochronnych w pasie dzielącym.
 • Obiekt WS-9.6montaż barier ochronnych na jezdni prawej JP/JL.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 montaż desek gzymsowych, deskowania i zbrojenia gzymsów skrzydeł; beton zwieńczenia skrzydeł podpór P-1 i P-2; przygotowanie powierzchni pod papę zgrzewalną w pasie jezdni (śrutowanie); izolacja z papy zgrzewalnej  w pasie jezdni prawej i lewej.
 • Obiekt WD-11.5 montaż zbrojenia kap chodnikowych; montaż murów oporowych i zasypka inżynierska; beton podkładowy płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; beton zwieńczenia muru oporowego przy P-1 i P-3; montaż zbrojenia płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; beton płyty przejściowej za podpora P-1 i P-3; montaż desek gzymsowych i deskowania zwieńczenia skrzydeł podpory P-1 i P-3; izolacja z papy zgrzewalnej na ściankach zaplecznych podpór P-1 i P-3; beton zwieńczenia skrzydeł podpór P-1 i P-3.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż barier mostowych; montaż kotew barier ochronnych w pasie dzielącym JP/JL.
 • Obiekt WS-13.3 - montaż murów oporowych i zasypki za podporami P-1 i P-3; beton ścianki zaplecznej podpory P-1 i P-3; montaż deski gzymsowej na płycie pomostu; montaż krawężników na płycie pomostu; beton podkładowy pod płytę przejściową za podporą P-1 i P-3; montaż zbrojenia płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; beton płyty przejściowej za podporą P-1 i P-3; montaż zbrojenia kap chodnikowych; beton kapy chodnikowej szerokiej; montaż kolektora odwodnienia; beton zwieńczenia muru oporowego podpory P-3; beton wnęk przy urządzeniach dylatacyjnych.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż barier mostowych JP/JL. 

   

01.09.2021r.-30.09.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.5 w km ok 1+650;
 • Budowa KD.10 w km ok 2+700;
 • Budowa KD.19 w km ok 8+580;
 • Budowa KD.30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD.40 w km ok 13+350;
 • Budowa KD.42 w km ok 13+789;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.
 • Regulacja wpustów – drogowych w km 0+000 – 13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Wykonanie rur przewodowych DN 160- MOP-I;
 • Montaż biologicznej oczyszczalni ścieków MOP-I;
 • Wykonanie rur przewodowych DN 160 – ZKS-2 w km MOP-II.

Branża melioracyjna:

 • Roboty związane z przebudową i konserwacją rowu R-A.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-1 w km ok 0+210;
 • ZR-12a w km ok 8+550.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP- II w km 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok  0+330, 1+050, 1+620, 4+900, 5+050.

 

Branża energetyczne: 

 • Budowa oświetlenia, montaż fundamentów słupów Węzeł Mława Północ;
 • Budowa oświetlenia, montaż fundamentów Węzeł Mława Wschód.

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km 11+450-11+550.
 • Prace związane z wymianą gruntu w km 3+125-3+253 JL.
 • Budowa nasypu w km DW 615 i TG  4+200-4+350.
 • Górna Warstwa Nasypu w km DW 615, 4+200-4+350.
 • Odhumusowanie w km 2+300-3+200, 3+200-4+300.
 • Humusowanie skarp w km 1+600-2+100; 2+000-4+400; 6+400-7+500; 8+600-9+400; 9+800-10+000; 10+000-10+900.
 • Humusowanie pasa rozdziału w km 4+300-5+600; 5+600-6+000; 6+000-7+600; 7+600-8+600; 8+600-9+400.
 • Prace związane z wypełnieniem pasa rozdziału w km 9+500-10+900.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 4+200-4+350; 11+525-11+550.
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2 w km  DS.1 2+600-3+500; DS.12 0+230-0+650; DS.15a; DS.16a; ul. Cegielnia.
 • Warstwa mrozoochronna w km 11+525-11+550.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w km 12+500-13+045, 11+550-13+045; 13+550-13+800; DW 2305W, DS.1; DS.11 DS.12; DS.13; DS.15a R1/2; DW 544; DP 2305W.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P w lokalizacji Ronda R1a/2; DW 544 0+350-0+560; DW 544 0+610-0+740; DS.13; DP 2305W 0+290-0+500.
 • Warstwa wiążąca AC16W w km DS.1 4+050-4+705; DS.13 0+280-0+900; DS.15/1 0+000-0+167; DS.16/1 0+000-0+156; DW 544 0+350-0+560; DW 544 0+580-0+840; ul. Cegielnia; DP 2305W 0+290-0+500.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w km DP 2307W 0+080-0+550; DW 544 0+350-0+560, DW 544 0+600-0+740.
 • Prace związane z budową drenażu w pasie rozdziału w km 0+000-13+968.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P-103.
 • Prace związane z budową poboczy TG 7+600-9+120 JP.
 • Montaż barier w pasie rozdziału  0+450-1+150, 3+770-3+815, 4+700-6+500.
 • Prace związane z frezowaniem nawierzchni DK7 w km 2+500-4+000.
 • Wykonanie oznakowania poziomego 0+000-4+000 JP.
 • PZMp-0.3 - rozszalowanie skrzydeł wylotu przepustu; obsypka; izolacja, obsypka wylotu przepustu.
 • PZM-1.1 - zbrojenie i szalowanie wylotu przepustu; betonowanie wylotu przepustu; rozszalowanie skrzydeł wylotu przepustu, izolacja oraz obsypka. 

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 - montaż kolektorów odwodnienia nad jezdnią lewą.
 • Obiekt PP-3.2 - wykonanie wykopów; wykonanie wzmocnienia gruntem stabilizowanym cementem pod posadowienie; beton podkładowy; zbrojenie płyty dennej części przelotowej i wlotu; betonowanie płyty dennej części przelotowej; zbrojenie ścian części przelotowej.
 • Obiekt WD-3.7 -  montaż deski gzymsowej na wsporniku pod latarnię; betonowanie i zbrojenie kap chodnikowych nad jezdnią lewą; gruntowanie powierzchni płyty ustroju pod papę termozgrzewalną; wykonanie papy termozgrzewalnej w świetle jezdni; montaż sączków i drenów odwodnienia izolacji; montaż krawężników kamiennych na dojazdach; wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; przygotowanie powierzchni pod nawierzchnię z żywic chemoutwardzalnych; grunt pod nawierzchnię z żywic chemoutwardzalnych; przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację ustroju; montaż kolektorów odwodnienia nad jezdnią lewą; nawierzchnia z żywic chemoutwardzalnych na kapach; montaż barier energochłonnych.
 • Obiekt PP-4.5 - izolacja cienka pod nawierzchnię z kostki betonowej.
 • Obiekt WD-6.1 -  montaż schodów skarpowych; montaż krawężników kamiennych na dojazdach.
 • Obiekt PZD-7.5 montaż murów oporowych i zasypka za przyczółkami; betony podkładowe pod zwieńczenia murów oporowych; zbrojenie zwieńczeń murów oporowych ułożenie parasola wraz z drenażem; szalowanie i betonowanie zwieńczeń murów oporowych.
 • Obiekt WD-8.6 przygotowanie pow. ustroju nośnego pod hydrofobizację; ułożenie warstwy ścieralnej na ustroju nośnym; montaż wpustów; przeciwspadki z asfaltu lanego.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 hydrofobizacja.
 • Obiekt WS-9.6zabezpieczenie antykorozyjne betonu.
 • Obiekt WS/PZSp-10.9 nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych i gzymsach skrzydeł; montaż drenaży odwodnienia izolacji ustrojów nośnych; wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; montaż krawężników zanikających na dojazdach.
 • Obiekt WD-11.5 przygotowanie pow. ustroju w pasie jezdni pod papę zgrzewalną (śrutowanie); ułożenie izolacji z papy zgrzewalnej na ustroju nośnym; nawierzchnia z żywic na kapach chodnikowych i gzymsach skrzydeł; montaż drenaży odwodnienia izolacji ustroju nośnego; wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; montaż barier mostowych.
 • Obiekt WS/PZp-13.0przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację.
 • Obiekt WS-13.3 - montaż krawężnika, deski gzymsowej i zbrojenie zwieńczenia ścian skrzydeł; przygotowanie powierzchni ustroju w pasie jezdni pod papę zgrzewalną (śrutowanie); betonowanie zwieńczeń ścian skrzydeł podpory P-1 i P-3; szalowanie i montaż zbrojenia mur oporowy na P-1; beton zwieńczenia mur oporowy na P-1 zasypka inżynierska i formowanie stożków P-1 i P-3; wykonanie izolacji termozgrzewalnej w obrębie jezdni; ustawienie krawężników na dojazdach na P-1; przygotowanie powierzchni kap pod żywice; wykonanie żywicy na kapach chodnikowych; wykonanie drenu przy krawężnikach; wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu lanego; wykonanie żywicy na murach oporowych; balustrady na kapie szerokiej; hydrofobizacja; montaż barier mostowych; warstwa ścieralna na wiadukcie i dojazdach; wykonanie żywicy na murach oporowych; przeciwspadek z asfaltu lanego.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - balustrady na skrzydełkach i  pasie rozdziału; przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację; hydrofobizacja.  

   

01.10.2021r.-31.10.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.10 w km ok 2+700;
 • Budowa KD.30 w km ok 11+500;
 • Budowa KD.33 w km ok 13+300;
 • Budowa KD.34 w km ok 13+300;
 • Budowa KD.39 w km ok 13+350;
 • Budowa KD.40 w km ok 13+350;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.
 • Regulacja wpustów – drogowych w km 0+000 – 13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej z rur DN160 i DN 200 MOP I i MOP II.

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-1 w km ok 0+210;
 • ZR-12a w km ok 8+550.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP- II w km 1+650.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 1+850 - 1+950; 2+300; ; 3+800 - 4+100; 4+050;  6+180.

 

Branża energetyczne: 

 • Budowa oświetlenia drogowego Trasa Główna oraz Węzeł Mława Północ;
 • Budowa oświetlenia drogowego Trasa Główna oraz Węzeł Mława Wschód.
 • Budowa zasilania do szaf oświetleniowych oraz urządzeń.

Branża drogowa:

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w km 11+450-11+550.
 • Prace związane z wymianą gruntu w km TG 3+125-3+275 JL.
 • Budowa nasypu w km TG 2+900-3+800, TG 3+200-4+100, DW 615.
 • Górna Warstwa Nasypu w km TG 3+275-3+800 JL, 3+800-4+180 JL, 4+180-4+300 JL, DW 615, DS13a.
 • Humusowanie skarp TG w km 7+000-7+500, 8+600-9+400, 9+400-10+900, DP 2305W, Ł1/1, Ł2/2, Ł3/1, Ł4/1, PZD-7.5.
 • Prace związane z zasypką pasa rozdziału TG w km 11+500-13+000.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km TG 3+400-3+800 JL, 3+800-4+180 JL, 4+180-4+300 JL, 4+200-4+350 JL, 11+450-11+525 JL.
 • Prace związane z wypełnieniem pasa rozdziału w km 9+500-10+900.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w km 4+200-4+350; 11+525-11+550.
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej w km TG 10+880-10+987, 9+377-9+479, 13+041, 5-13+075, DW 615.
 • Warstwa mrozoochronna C1,5/2 w lokalizacji DS7.
 • Warstwa mrozoochronna w lokalizacji TG 11+450-11+525.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji DG 230905W, DS.7, DS.9, DS.11, DS.13a, DS.15a, DS.16a, DW 544, TG w km 4+400-6+400 JL, 7+600-8+350 JL, 9+377-9+479,10+880-10+987, 10+950-11+450 JP, 11+450-11+550, 12+000-12+500 JL, 12+500-13+045 JL, 13+041,5-13+110 JP, 13+550-13+800.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC22P w lokalizacji DP 2305W 0+290-0+500, DP 2313 0+000-0+0225,5.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji DP 2313 0+000-0+225,5,  DG 230905W 0+000-0+330, DG 230905W 0+380-0+600, DS.13 0+280-0+900, DW.544 0+600-0+740, DP 2305W 0+290-0+500, DS.1 0+000-1+310, DS.1 4+050-4+705, DS.7 0+670-1+790, DS15/1 0+000-0+167, DS.16/1 0+000-0+156, MOP I-DM6.
 • Warstwa ścieralna AC 11S w lokalizacji DG 230905W 0+000-0+600, DW 544 0+600-0+740, DP 2305W 0+280-0+730, DP 2313 0+000-0+225.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego TG P 13+368-13+438, TG P 13+508-13+767, TG L 12+532-13+041,5, TG L 13+524-13+767, TG L 12+082-13+532, TG L 11+927-12+082, TG L 11+347-11+857, TG L 10+987-11+347, TG P 12+682-13+041,5, TG P 12+542-12+682, TG P 12+122-12+542, TG L 11+857-11+927.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P-1, P-88, P-89, P-92, P-94, P-96.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P-76.
 • Prace związane z budową przepustów HDPE P-116, P-177, P-181, P-184.
 • Prace związane z budową poboczy DP 2307W, 12+200-13+065 JL.
 • Montaż barier w pasie rozdziału TG 4+700-10+900.
 • Montaż barier skrajnych TG 4+700-10+900.
 • Pracę związane z frezowaniem nawierzchni TG 1+900-2+100, DP 2313, DP 2305.
 • Wykonanie oznakowania poziomego TG 0+000-4+000 JL.
 • PZMp-2.6- Wykop, beton podkładowy, ława fundamentowa, montaż prefabrykatów, zbrojenie płyty zespalającej, izolacja, obsypka przepustu, wykonanie płyty przejściowej, szalowanie, betonowanie, zbrojenie, płyty zespalającej, warstwa wyrównawcza, montaż zbrojenia, szalowanie, betonowanie płyt fundamentowej, szlifowanie płyty przejściowej.
 • PZMp 2.9- Wykop pod przepust, montaż prefabrykatów, izolacja, obsypka przepustu, zbrojenie płyty zespalającej, betonowanie płyty zespalającej.

Branża mostowa: 

 • Obiekt PP-3.2 - zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentowej płyty dennej; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian części przelotowej przejścia; montaż prefabrykatów części przelotowej przejścia;  izolacja ścian przejścia; zbrojenie i deskowanie płyty zespalającej prefabrykaty i skrzydełek wlotu.
 • Obiekt WD-3.7 -  montaż barier energochłonnych; nawierzchnia z żywic na zabudowach chodnikowych; hydrofobizacja spodu ustroju nośnego;  warstwa ścieralna nawierzchni na obiekcie i dojazdach; montaż wpustów odwodnieniowych; przeciwspadki w warstwie ścieralnej przy krawężnikach; próbne obciążenie obiektu.
 • Obiekt PP-4.5 - hydrofobizacja.
 • Obiekt WD-6.1 -  montaż wpustów odwodnieniowych; warstwa ścieralna nawierzchni na obiekcie i dojazdach.
 • Obiekt PZD-7.5 ułożenie parasola ochronnego z geomembrany nad konstrukcją i montaż drenów; deskowanie, zbrojenie i betonowanie zwieńczeń murów oporowych; zabezpieczenie antykorozyjne betonu; montaż kolektora odwodnieniowego na podporze P-2; izolacja powłokowa zwieńczeń murów oporowych.
 • Obiekt WD-8.6 formowanie stożków nasypu przy przyczółkach i humusowanie ich powierzchni; montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż krawężników zanikających na dojazdach; montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt WS-9.6 zabezpieczenie antykorozyjne betonu.
 • Obiekt WD-11.5 montaż krawężników zanikających na dojazdach; warstwa ścieralna nawierzchni na obiekcie i dojazdach.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż schodów skarpowych; montaż krawężników zanikających na dojazdach.
 • Obiekt WS-13.3 - przeciwspadek w warstwie ścieralnej przy krawężnikach; nawierzchnia żywiczna na gzymsach murów oporowych; próbne obciążenie obiektu; montaż schodów skarpowych.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż krawężników zanikających na dojazdach; nawierzchnia asfaltowa na drodze pod obiektem .  

   

01.11.2021r.-30.11.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.10 w km ok 2+700;
 • Budowa KD.14 w km ok 4+850;
 • Budowa KD.23 w km ok 9+450;
 • Budowa KD.27 w km ok 10+182;
 • Budowa KD.31 w km ok 11+300;
 • Budowa KD.32 w km ok 11+300;
 • Budowa KD.34 w km ok 13+300;
 • Budowa KD.35 w km ok 13+300;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.
 • Regulacja wpustów – drogowych w km 0+000 – 13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • ZR-1 w km ok 0+210.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Budowa wodociągu MOP- II w km 1+650;
 • Przebudowa wodociągu PW-11 w km ok 13+300.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 10+000-10+530, 11+150-11+500, 12+300-12+900.

 

Branża energetyczne: 

 • Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów Łącznice Węzeł Mława Północ;
 • Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów Łącznice Węzeł Mława Wschód;
 • Budowa zasilania do szaf oświetleniowych oraz urządzeń SZR.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w lokalizacjach TG 2+000-2+500 JL i DW 544.
 • Prace związane z wymianą gruntu w lokalizacji TG 2+926-2+980 JL.
 • Budowa nasypu w lokalizacji TG 2+500-2+900, DS10, DW 544.
 • Górna Warstwa Nasypu w lokalizacji TG 0+200-0+400 JL, 3+000-3+200 JL, 3+225-3+275 JL.
 • Humusowanie skarp w lokalizacji TG 8+600-9+400 JL, 9+400-9+600 JL, 11+400-11+700 JL, Węzeł Mława Wschód, DG 230902W.
 • Humusowanie pasa rozdziału w lokalizacji TG 13+000-13+650.
 • Prace związane z zasypką pasa rozdziału w km 13+000-13+500.
 • Warstwa ulepszonego podłoża DA1.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w lokalizacji TG 0+000-0+200 JL, 0+200-0+400 JL, 2+150-2+250 JL, 3+000-3+200 JL, 3+225-3+400 JL.
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej w lokalizacji DA1.
 • Warstwa mrozoochronna C1, 5/2 w lokalizacji DS1c, DS1d, DS10.
 • Warstwa mrozoochronna w lokalizacji TG 2+150-2+250 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji TG 3+225-4+400 JL, 4+140-4+350 JP, 6+400-7+600 JL, 13+041,5-13+075, Ł1/2, Ł2/2, Ł3/2, Ł4/2 DG 230905W, DS7b, DA1.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P w lokalizacji TG 3+377,5-9+479, 13+041,5-13+110, 13+767-13+853, DW 544 0+100-0+280, DW 615 0+150-0+280.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji TG 9+377,5-9+400, 9+400-9+479, 10+897-10+987, 13+041,5-13+110,13+767-13+853 DS7b 0+150-0+175, DS9 0+000-0+606, DG 230905W, DW 544 0+100-0+280, DW 615 0+150-0+280.
 • Warstwa ścieralna SMA11 w lokalizacji TG 13+041,5-13+110, 13+767-13+853.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w lokalizacji TG 10+599-10+897 JL,  4+125-4+398 JP, 11+692-12+122 JP, 11+367-11+692 JP, 10+987-11+367 JP, 13+202-13+479 JL, 13+587-13+767 JL, 13+170-13+418 JP, 13+521-13+767 JP.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P-74, P-95, P-188.
 • Prace związane z budową przepustów żelbetowych P-112.
 • Prace związane z budową przepustów HDPE P158, P-160, P-182.
 • Prace związane z budową poboczy DP 2313.
 • Montaż barier skrajnych TG 4+700-10+900.
 • Wykonanie oznakowania poziomego TG 4+700-10+900.
 • Prace związane z budową drenażu TG 0+000-13+968.
 • PZMp-2.6- Montaż prefabrykatów, obsypka przepustu, montaż półek, zbrojenie płyty przejściowej, betonowanie płyty przejściowej, zbrojenie fundamentów pod barierę.
 • PZMp 2.9- Izolacja, beton ochronny, zasypka przepustu, wykop, beton pod ławę fundamentową, montaż prefabrykatów, izolacja, obsypka, beton podkładowy pod płytę denną, zbrojenie, betonowanie płyty zespalającej, zbrojenie skrzydeł wlotu.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 -montaż krawężników na dojazdach.
 • Obiekt PP-3.2 - betonowanie ścian, stropu i skrzydła wlotu; wykonanie zasypki; zbrojenie i betonowanie płyty zespalającej.
 • Obiekt WD-3.7 -  montaż balustrad na gzymsach murów oporowych; złożono wniosek o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt PP-4.5 - wykonanie nawierzchni z kostki.
 • Obiekt WD-6.1 -  wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego; próbne obciążenie obiektu; montaż obrzeży schodów skarpowych
 • Obiekt PZD-7.5 nawierzchnie z żywic na zwieńczeniach murów oporowych.
 • Obiekt WD-8.6 montaż schodów skarpowych; umocnienie stożków przyobiektowych; złożono wniosek o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 montaż schodów skarpowych; wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego JP/JL;  montaż balustrad na skrzydłach.
 • Obiekt WS-9.6 montaż schodów skarpowych; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych; montaż ścieków z kostki betonowej; wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 montaż wpustów mostowych; montaż barier ochronnych; montaż balustrad na skrzydłach; wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego JP/JL.
 • Obiekt WD-11.5 próbne obciążenia obiektu; montaż balustrad na murach oporowych.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż schodów skarpowych; wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego; wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie.
 • Obiekt WS-13.3 - montaż schodów skarpowych; montaż schodów skarpowych; montaż ścieków z kostki betonowej; złożono wniosek o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż krawężników zanikających; wykonanie przeciwspadków z asfaltu lanego; wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie. 

   

01.12.2021r.-31.12.2021r.  

Kanalizacja deszczowa: 

 • Budowa KD.10 w km ok 2+700;
 • Budowa KD.20 w km ok 9+080;
 • Budowa KD.27 w km ok 10+182;
 • Budowa KD.31 w km ok 11+300;
 • Budowa KD.32 w km ok 11+300;
 • Budowa KD.34 w km ok 13+300;
 • Budowa KD.35 w km ok 13+300;
 • Budowa wpustów - drogowych w km 0+000-13+800 TG.
 • Regulacja wpustów – drogowych w km 0+000 – 13+800 TG.

Kanalizacja sanitarna: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Branża melioracyjna: 

 • Przebudowa rowu melioracyjnego bez nazwy (6).

Zbiorniki retencyjne: 

 • Brak prac w raportowanym okresie.

Przebudowa sieci wodociągowej:

 • Przebudowa wodociągu PW-10 w km ok 13+150;
 • Przebudowa wodociągu PW-11 w km ok 13+300.

Branża teletechniczna:

·      Budowa kanału technologicznego w km ok 11+200-11+450, 12+100-12+400.

 

Branża energetyczne: 

 • Budowa oświetlenia montaż słupów wysięgników i opraw węzeł Mława Wschód;
 • Budowa oświetlenia montaż słupów Węzeł Mława Północ;
 • Budowa zasilania do szaf oświetleniowych oraz urządzeń SZR.

Branża drogowa (TG- trasa główna, JP - jezdnia prawa, JL- jezdnia lewa):

 • Wykonanie wykopów na Trasie Głównej w lokalizacjach DS7b, DS8b, DS10, DW544.
 • Budowa nasypu w lokalizacji TG 2+600-3+100 JL, DP2305, DS3, DS7B, DS8B, DS10, DW 615, DW 544.
 • Humusowanie skarp w lokalizacji Węzła Mława Wschód. Humusowanie pasa rozdziału w lokalizacji TG 13+800-13+968.
 • Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża DA1.
 • Wykonanie podbudowy pomocniczej w lokalizacji dróg manewrowych na MOP II, DW 544.
 • Prace związane z zasypką pasa rozdziału w km 13+000-13+500.
 • Warstwa ulepszonego podłoża DA1.
 • Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej stabilizacji C5/6 w lokalizacji TG 0+000-0+200 JL, 0+200-0+400 JL, 2+150-2+250 JL, 3+000-3+200 JL, 3+225-3+400 JL.
 • Wykonywanie podbudowy zasadniczej w lokalizacji dróg manewrowych na MOP II, DW544, DS3, DP2305, DW615.
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej AC 22P w lokalizacji DA1 0+125-0+300, DW544 0+110-0+275, DW544 0+790-1+028, DP2305 0+000-0+100.
 • Warstwa wiążąca AC16W w lokalizacji DW544 0+130-0+175, DW544 0-790-1+028, DW 615 0+170-0+270, DA1 0+125-0+300, DS3 0+000-0+181, DP2305 0+000-0+130, R1/2, R2/2.
 • Warstwa ścieralna SMA11 w lokalizacji TG 9+400-9+479, TG 10+897-10+987.
 • Warstwa ścieralna AC11S w lokalizacji DA1 0+140-0+310, DP2305 0+710-0+770.
 • Wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w lokalizacji TG pas awaryjny w km 6+926-7+016, TG PA 10+728-10+818.
 • Prace związane z budową przepustów HelCor P129, P130, P131, P132.
 • Prace związane z budową przepustów HDPE P178.
 • Prace związane z budową poboczy 10+900-13+000, 13+000-13+800, DP2305W, DS3, Ł1/1, DA1.
 • Montaż barier skrajnych TG 4+200-13+968.
 • Montaż barier w pasie rozdziału TG 4+200-13+968.
 • Wykonanie oznakowania pionowego TG 0+000-13+968.
 • Prace związane z budową drenażu TG 0+000-13+968.
 • Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i przełożenie ruchu z DK7 na S7.
 • PZMp-2.6- izolacja, beton podkładowy pod płytę denną, montaż półek, zbrojenie płyty dennej, beton ochronny, szalowanie, zbrojenie skrzydeł, rozszafowanie skrzydeł wlotu.
 • PZMp 2.9- zbrojenie, szalowanie skrzydeł wlotu, betonowanie płyty dennej, beton ochronny, betonowanie skrzydeł, montaż półek, szalowanie, betonowanie gzymsu, obsypka skrzydeł, montaż półek, rozszafowanie skrzydeł wlotu.

Branża mostowa: 

 • Obiekt WD-0.9 nie prowadzono prac.
 • Obiekt PP-3.2 - (jezdnia lewa) - zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych, zbrojenie i betonowanie gzymsu.
 • Obiekt WD-3.7 -  montaż schodów skarpowych; kontrola WINB w ramach procedury uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt WD-8.6 kontrola WINB w ramach procedury uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt WS/PZDp-9.4 wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie; montaż balustrad w pasie rozdziału; montaż schodów skarpowych; montaż ścieków z kostki betonowej; próbne obciążenia obiektu.
 • Obiekt WS-9.6 montaż ścieków z kostki betonowej za zwieńczeniami murów oporowych.
 • Obiekt WS/PZS-10.9 wykonanie warstwy ścieralnej na obiekcie; montaż schodów skarpowych; montaż balustrad w pasie rozdziału
 • Obiekt WD-11.5 montaż schodów skarpowych; złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt WS/PZp-13.0montaż balustrad w pasie rozdziału
 • Obiekt WS-13.3 - montaż balustrad na murach oporowych;kontrola WINB w ramach procedury uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.
 • Obiekt WS/PZSp-13.8 - montaż balustrad w pasie rozdziału 

   

 
Script logo