Loga UE

/ 2018

16.03.2018r. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.
19.03.2018r. Przeprowadzono Audyt BRD.
22.05.2018r.

Wykonawca złożył do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Ciechanowie wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku. Otrzymano pozytywną decyzję.

29.05.2018r. Wykonawca złożył wniosek do PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, o wydanie opinii dotyczącej odstępstwa od wymogów Ustawy o transporcie kolejowym dla Mławskiej Linii Wąskotorowej. Otrzymano pozytywna opinię.
14.08.2018r. Wykonawca złożył do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
17.10.2018r. Wykonawca złożył wniosek o podjęcie postępowania o wydanie decyzji ZRID do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
30.11.2018r. Wykonawca uzyskał zgodę na udzielenie odstępstwa na wybudowanie węzła drogowego "Mława Północ".
Script logo